SFS 1999:366 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1999:366 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
990366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1994:847) om tek-

niska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

dels

att 13 och 14 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 13 § skall utgå,

dels

att 1, 2, 4, 17 och 21�23 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (byggnader

och andra anläggningar) och byggprodukter.

Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att stadigva-

rande ingå i ett byggnadsverk.

2 §

Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av

normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga
tekniska egenskapskrav i fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för avsett ändamål,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga, och

9. hushållning med vatten och avfall.

1

Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218.

2

Jfr rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av med-

lemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (EGT

L

040,

11.2.1989, s. 12, Celex 389L0106), ändrat genom rådets direktiv 93/68/EEG (EGT L
220, 30.8.1993, s. 1, Celex 393L0068) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/
EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar
(EGT L 213, 7.9.1995, s.1, Celex 395L0016) och rådets direktiv 92/42/EG av den 21
maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gas-
formigt bränsle (EGT L 167, 22.6.92, s. 17, Celex 392L0042) ändrat genom rådets
direktiv 93/68/EEG (EGT L 220 , 30.8.1993, s. 1, Celex 393L0068).

SFS 1999:366

Utkom från trycket
den 11 juni 1999

background image

2

SFS 1999:366

De tekniska egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de varsam-

hetskrav som finns i 3 kap. 10�14 §§ plan- och bygglagen (1987:10).

Byggnadsverk skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseenden

som avses i första stycket i huvudsak bevaras. Anordningar som är avsedda
att tillgodose kraven i första stycket 2�4, 6 och 8 skall hållas i stånd.

2 a §

Hissar i byggnader skall, även när 2 § första stycket inte är tillämp-

ligt, ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att de
egenskapskrav på byggnadsverk som anges i 2 § skall uppfyllas.

4 §

Byggprodukter skall vara lämpliga för avsedd användning för att få

ingå i byggnadsverk. En byggprodukt är lämplig, om den har sådana egen-
skaper att det byggnadsverk i vilket den skall ingå, rätt projekterat och upp-
fört, kan uppfylla kraven enligt 2 § första stycket 1�6, eller enligt föreskrif-
ter som meddelats med stöd av 22 §.

17 §

Om den kommunala nämnd som avses i 16 § finner att funktionskon-

trollanten har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att en annan
funktionskontrollant skall utses. Nämnden skall, i de fall funktionskontrol-
lanten har riksbehörighet, anmäla sitt beslut till det organ som meddelat riks-
behörigheten.

Nämndens beslut i dessa frågor eller i fråga om godkännande för viss kon-

troll enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de närmare föreskrifter som behövs för att byggnadsverk skall uppfylla
kraven enligt 2 och 2 a §§.

22 §

För att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter

1. om krav på byggprodukter för att de skall vara lämpliga för avsedd an-

vändning,

2. om bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på byggpro-

dukter,

3. om märkning av byggprodukter som förutsättning för att de skall få

släppas ut på marknaden och användas,

4. om sådana byggprodukter som är av mindre betydelse med hänsyn till

hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat en försäkran om bygg-
produkternas överensstämmelse med allmänt erkänd och tillämpad teknik,
och

5. om förbud mot att på marknaden släppa ut byggprodukter som inte

uppfyller kravet på lämplighet.

23 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter som behövs för kontroll av att föreskrifter ut-
färdade med stöd av 21 § följs.

background image

3

SFS 1999:366

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1977:484) med bemyn-

digande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportan-
ordningar m.m. upphör att gälla.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.