SFS 2022:929 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2022:929 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2022-929.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 § och 11 kap. 10 § plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
2 Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län, i Skåne län och i
Hallands län. Regionen ansvarar för denna planering.

Regionen ska
1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2�4 §§ eller förslag till ändring

av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,
4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska

miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under gransk-

ningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av

bostäder kan tillgodoses, och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan

och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska

planeringen som regeringen begär.

11 kap.
10 §
3 När länsstyrelsen enligt 5 kap. 30, 38 eller 39 § har fått ett meddel-
ande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan
eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om
den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas

innebära att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

1 Prop. 2021/22:184, bet. 2021/22:CU25, rskr. 2021/2022:377.
2 Senaste lydelse 2020:76.
3 Senaste lydelse 2020:76.

SFS

2022:929

Publicerad
den

22 juni 2022

background image

2

SFS

2022:929

4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande

bestämmelser, eller

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Region Halland ska anta en regionplan enligt 7 kap. senast den

31 december 2026.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner

som har påbörjats före den 1 januari 2023 och vid överklagande av beslut
om sådana översiktsplaner, till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.