SFS 2022:1055 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2022:1055 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2022-1055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 11 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.

13 kap.
11 §
Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdes-
bestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av gransk-
ningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodo-
sedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller

inte

1. om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter

granskningstiden,

2. om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ord-

ning, eller

3. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet
får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:226, bet. 2021/22:CU27, rskr. 2021/22:444.

SFS

2022:1055

Publicerad
den

29 juni 2022

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.