SFS 2022:1084 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2022:1084 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2022-1084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 9 kap. 21 §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 1 och 36 §§, 16 kap. 9 § och

rubriken närmast före 16 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 34 § ska lyda ⬝Byte av och

ingripanden mot funktionskontrollant, certifierat byggprojekteringsföretag
eller kontrollansvarig⬝,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 9 kap. 32 b�32 d §§, 10 kap.

25 a § och 11 kap. 34 a §, och närmast före 9 kap. 32 b § och 10 kap. 25 a §
nya rubriker av följande lydelse.

9 kap.
21 §
En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och
innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för
prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontroll-

ansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och

2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om

ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller två-
bostadshus.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har använts

för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 32 c § ska ges
utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dessutom innehålla en
uppgift om vilket företag som har använts.

Särskilda bestämmelser för det fall ett certifierat byggprojekterings-

företag har använts för projektering
32 b §
Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett
kvalitetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om
att bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana
bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat.

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av organ

som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekteringsföretag
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den
9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG)

1 Prop. 2021/22:212, bet. 2021/22:CU35, rskr. 2021/22:449.

SFS

2022:1084

Publicerad
den

29 juni 2022

background image

SFS

2022:1084

2

nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
Detsamma gäller organ som uppfyller motsvarande krav enligt bestäm-
melser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

32 c § Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för
projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska bygglov ges
utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 är uppfyllda. Detta gäller
trots vad som föreskrivs i 30 § första stycket 4, 31 § 3 och 31 a § 3.

32 d § Om det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat bygg-
projekteringsföretag vid projekteringen har åsidosatt sina uppgifter enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
9 §, ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om detta.

10 kap.
18 §
Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnads-
nämnden lämna

1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt
2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt

9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om
startbesked.

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § har

använts för projektering och byggherren önskar att startbesked med stöd av
25 a § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska byggherren senast vid det
tekniska samrådet dessutom lämna en uppgift om vilket företag som har
använts.

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det

enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.

Särskilda bestämmelser för det fall ett certifierat byggprojekterings-

företag har använts för projektering
25 a §
Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap.
32 b § har använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus
som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4,
ska startbesked ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt
4 § är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 23 § första stycket 1.

11 kap.
1 §
2 Detta kapitel innehåller bestämmelser om

1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet

att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen,

2. tillsynen över kommunala beslut,
3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,
4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt

arbete eller användning av byggnadsverk,

5. ingripanden mot kontrollanter, certifierade byggprojekteringsföretag

och kontrollansvariga,

6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras

omedelbart,

2 Senaste lydelse 2018:1732.

background image

SFS

2022:1084

3

7. handräckning,
8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt

verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

9. byggsanktionsavgifter,
10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,
11. tystnadsplikt, och
12. avgift vid tillsyn.

34 a § Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojek-
teringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § vid projekteringen har gjort en
uppenbar felbedömning av kraven i 8 kap. 1 § 1 eller 3 eller 4 §, ska
nämnden underrätta den som har certifierat företaget om detta. Detsamma
gäller om byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin
uppgift av något annat skäl.

36 § Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift,
får den som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen.
Motsvarande gäller i fråga om ett certifierat byggprojekteringsföretag.

16 kap.
Föreskrifter om funktionskontrollanter, certifierade

byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sakkunniga
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela

1. föreskrifter om funktionskontrollanter enligt 8 kap. 25 §,
2. föreskrifter om vad som i fråga om kunskap, erfarenhet och certifiering

krävs av sådana byggprojekteringsföretag, kontrollansvariga och sak-
kunniga som avses i 9 kap. 32 b § och 10 kap.,

3. de föreskrifter i övrigt om kontrollansvariga och sakkunniga som

behövs utöver bestämmelserna i 10 kap. 9�13 §§, och

4. föreskrifter om vilka bostadshus som ska omfattas av 9 kap. 32 b och

32 c §§ och 10 kap. 25 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.