SFS 2004:1098 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2004:1098 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
041098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2 ordet ⬝Luftfartsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Luftfartsstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2 Senaste lydelse av 13 kap. 7 § 2002:519.

SFS 2004:1098

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.