SFS 2010:1948 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2010:1948 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
101948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 27 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

27 §

Sökanden ska av byggnadsnämnden omedelbart underrättas om inne-

hållet i det beslut varigenom ett ärende om lov avgörs. Underrättelse ska
också sändas till sådan i 22 § första stycket omnämnd person, organisation
eller förening som yttrat sig i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om beslutet går någon emot, ska denne även underrättas om hur beslutet kan
överklagas och om avvikande meningar som har antecknats i ett protokoll el-
ler i någon annan handling.

Underrättelse får ske genom delgivning. Delgivning med sökanden får

inte ske enligt 34�38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2010:1948

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.