SFS 2011:336 Lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2011:336 Lag om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
110336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan-
och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 41 § plan- och bygglagen

(2010:900) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1983) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

9 kap.

41 §

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en upp-

gift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges

1. sökanden och annan part, om det inte är uppenbart obehövligt, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har

blivit tillgodosedda.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i

34�38 eller 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199.

SFS 2011:336

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.