SFS 1974:758

740758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:758

om ändring i checklagen (1932:131);

f,ä�~

Utfärdad den 29 november 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 55 § checklagen

(I932;I3I) skall ha nedan angivna lydelse.

55

Checks uppvisande till betalning samt upptagande av protest

må äga rum allenast å söckendag.

Då den sista dagen av stadgad tid för vidtagande av åtgärd be­

träffande check, särskilt dennas uppvisande till betalning eller verk­

ställande av protest eller därmed likställt bestyrkande, är söndag eller

annan allmän helgdag, varde tiden utsträckt att omfatta jämväl påföl-

1 Prop. 1974:147, LU 3 7, rskr 325.

2 S enaste lydelse 1965:126.

1599

¬

background image

SFS 1974:758

jande söckendag. Vid tids beräknande skola mellanliggande helgdagar

medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag äro lördagar samt '

midsommarafton, julafton och nyårsafton.

-Denna lag t räder i k raft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.