SFS 1978:772

780772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^ Lag

SFS 1978:772

om ändring i checklagen (1932:131);

utkom från trycket

iE

cen 12 december 1978

4

Utfärdad den 23 n ovember 1978.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 72 § checklagen (1932:131) skall

ha nedan angivna lydelse.

72 §2 På framställning av käranden skall rätten, om synnerligt hinder ej

möter och svaranden är så till hands att han kan infinna sig, utsätta första
inställelse till samm a dag som stämning sokes eller nästföljande dag.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79; 11, JuU I I, rskr 36.

^ Senaste lydelse 1946:846. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

1425

90-SFS 1978

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.