SFS 1981:813

810813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:813

om ändring i checklagen (1932:131);

utkom från trycket

den 8 september 1981

Utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om checkla gen (1932:131)^

dels att 73 § skall upphöra att gälla,
dels att i 66 § ordet "utmätningsmannen"skall bytas ut mot " kronofog­

demyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

^ Senaste lydelse av 66 § 1964:667.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.