SFS 1981:1365

811365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1365 Lag

utkom från trycket

oin ändriiig i chccklagcn (1932:131);

den 7 januari 1982

2624

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 66 § checklagen (1932:131) skall

ha nedan angivna lydelse.

66

Protest tas upp av kronofogdemyndigheten i or ten, av en särskild

förrättningsman som länsstyrelsen förordnar eller av notarius publicus.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

' Prop. 1981/82:63, LU 1 7, rskr 89.

^Senaste lydelse 1981:813.

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.