SFS 1991:856

910856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:856

om ändring i checklagen (1932:131);

utkom från trycket

den 25 juni 1991

utrårdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 53 och 71 §§ checklagen

(1932; 131) skall ha följande lydelse.

53 §- Checkpreskription avbryts genom:

delgivning av stämning till svensk domstol, kungörande av rättegång vid

svensk domstol eller delgivning av ansökan om betalningsföreläggande hos
svensk kronofogdemyndighet;

checkfordringens åberopande för kvittning vid svensk domstol;

fordringens bevakning i gäl denärens här i ri ket anhängiga konkurs; eller
dess anmälande under här i riket pågående ackordsförhandling utan

konkurs.

Genom checkfordrans anhängiggörande vid domstol i främmande stat

avbrytes preskription, där gäldenären har hemvist i den staten eller, utan

invändning mot domstolens behörighet, inställer sig i målet eller personli­

gen erhållit del av stämningen. Lika med checkfordrans anhängiggörande

vid utländsk domstol anses kungörande av rättegång vid sådan domstol

enligt där gällande lag. Har i fr ämmande stat fordringen bevakats i check-
gäldenärens konkurs eller anmälts under ackordsförhandling utan kon­

kurs, vare preskription därigenom avbruten, där checkgäldenären vid
konkursens eller ackordsförhandlingens början hade hemvist i d en främ­

mande staten. Checkfordrans åberopande för kvittning vid utländsk dom­

stol medföre ock avbrott i p reskription.

Preskription avbrytes icke i förhållande till annan än den, mot vilken

åtgärd för preskriptionens avbrytande vidtagits, men avbrottet gälle till

fördel för alla checkgäldenärer, vilka föregå den, som vidtagit åtgärden.

Har preskription avbrutits, men varder det mål eller ärende, vari

checkkravet gjorts gällande, ej fört till slut, skall ny preskriptionstid begyn­

na att löpa från den dag, då målet eller ärendet sist handlades.

Möter för vidtagande av åtgärd för preskriptionens avbrytande hinder,

som i 48 § sägs, vare checkrätten bevarad, därest åtgärden företages inom
en månad efter hindrets upphörande.

' Prop. 1990/91:126, LU34, rskr.332.

^ Senaste lydelse 1946:846.

1467

¬

background image

SFS 1991:856

71 §' Om laga domstol i checkmål gäller vad som är fdreskrivet för ,

tvistemål.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen be stämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FR�0IVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1946; 846.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.