SFS 1991:248

910248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:248

om ändring i checklagen (1932:131);

utkom från trycket

den 22 ma j 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 74 § checklagen (1932:131) skall

ha följande lydelse.

74

Har någon med uppsåt till annans förfång antingen utställt check

utan täckning eller ock, före utgången av de n tid, inom vilken av honom
utställd check skall uppvisas till betalning, utan skälig anledning återkallat

checken eller förfogat över täckningen, döms till böter eller fängelse i hög st

ett år, om gärningen inte är belagd med straff i 9 kap. brottsbalken.

Har någon av oaktsamhet förfarit på sätt i första stycket sägs, döms till

böter. Är brottet grovt, får dömas till fängelse i högst sex månad er.

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand

(J ustitiedepartementet)

'I'rop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

'Senaste lydelse 1964; 192.

489

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.