SFS 1965:126

650126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1965 ⬢ Nr 126 och 127

/

3'14

..i'..

Nr 126

Lag

om ändrad lydelse av 55 § checklagen den 13 maj 1932

given Stockhoims sbti den 26 maj 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Gnds nåde, Sveriges, Goiesoth

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: ajt

med riksdageni, fniuij[

gott förordna, att 55 § checldagen den 13 raaj 19322 skall erhålla åndradly.

dclse på sätt nedan angives.

55 §.

Checks uppvisande

ä söckendag.

Då den

� helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag äro lördagar samt nij.

sommarafton och julafton.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt efterräfta. Till ytleriBst}

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sp
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1965.

GUSTAF ADOLF ,

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN Ei-f lB

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.