SFS 1964:192

640192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1964 . Nr 192 och 193

473

Nr 192

Lag

om ändring i checklageu den 13 maj 1932 (nr 131);

given Stockholms sloit den 20 mars 19Gi.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V c n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

ctott förord na, dels alt 74 § checklagen den 13 maj 19322 skall erhålla änd­

rad lydelse på sätt nedan angives, dels ock alt 75 § s agda lag skall upphöra

att gälla.

74 §.

Har någon med uppsåt till annans förfång antingen utställt check utan

täckning eller ock, före utgången av den tid, inom vilken av honom ut­

ställd check skall uppvisas till betalning, ulan skälig anledning återkallat

dieclvcn eller förfogal över täckningen, domes till dagsböter eller fängelse

i högst e tt år, om ej f�r gärningen är stadgat straff i 9 kap. brottsbalken.

Har någon av oaktsamhet förfarit på sätt i första stycket sägs, domes till

dag-sbötcr. �r brottet grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

Denna la g träder i kraft den 1 januari 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(JiistilledepaiTementet)

HERMAN KLTNG

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.