SFS 1964:667

640667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1964 ⬢ Nr 667 och 668

1573

Nr 667

Lag

om ändra<l lydelse av 66 § eheeklagea den 13 maj 1932 (nr 131);

giuen Stockholms sloU den 20 november 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendcs Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

goU förordna, alt 66 § checklagen den 13 maj 19322 skall erhålla andrad

ivdelse på sålt nedan angives.

66 §,

Protest upptages HA- utmätningsmannen i orten eller av särskild förrätt­

ningsnian. Protest må jämväl upptagas i stad av notarius publicus och å

landet av notarius publicus från närmaste stad.

Särskild förrättningsman förordnas av Konungens befallningshavande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.
Det a lla som vederbör hava sig hörsamJigen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 20 november 1964.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAX KLING

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.