SFS 1997:363 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 1997:363 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
SFS 1997_363 Lag om ändring i checklagen (1932_131)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

623

SFS 1997:363

Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i checklagen (1932:131);

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 66 § checklagen (1932:131)2 or-

det ⬝länet⬝ skall bytas ut mot ⬝regionen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19 , rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 66 § 1988:388.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.