SFS 2004:418 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 2004:418 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
040418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i checklagen (1932:131);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 54 § checklagen (1932:131) skall

ha följande lydelse.

54 § Såsom bank anses i denna lag, förutom envar som får driva bank-
rörelse, även kreditmarknadsföretag samt bolag eller annan inrättning, som
enligt Konungens särskilda medgivande må tillhandagå med hållande av
checkräkning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:418

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.