SFS 2004:418 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 2004:418 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
040418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i checklagen (1932:131);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 54 § checklagen (1932:131) skall

ha följande lydelse.

54 § Såsom bank anses i denna lag, förutom envar som får driva bank-
rörelse, även kreditmarknadsföretag samt bolag eller annan inrättning, som
enligt Konungens särskilda medgivande må tillhandagå med hållande av
checkräkning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:418

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt