SFS 2006:676 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 2006:676 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
060676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DEDCGK+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEDCGJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i checklagen (1932:131);</b></p> <p style="position:absolute;top:249px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 53 och 66 �� checklagen (1932:131)</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>53 �</b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Checkpreskription avbryts genom:</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">delgivning av st�mning till svensk domstol, kung�rande av r�tteg�ng vid</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">svensk domstol eller delgivning av ans�kan om betalningsf�rel�ggande hos<br/>Kronofogdemyndigheten i Sverige; </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">checkfordringens �beropande f�r kvittning vid svensk domstol;<br/>fordringens bevakning i g�lden�rens h�r i riket anh�ngiga konkurs; eller <br/>dess anm�lande under h�r i riket p�g�ende ackordsf�rhandling utan kon-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">kurs.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Genom checkfordrans anh�ngigg�rande vid domstol i fr�mmande stat av-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">brytes preskription, d�r g�lden�ren har hemvist i den staten eller, utan in-<br/>v�ndning mot domstolens beh�righet, inst�ller sig i m�let eller personligen<br/>erh�llit del av st�mningen. Lika med checkfordrans anh�ngigg�rande vid ut-<br/>l�ndsk domstol anses kung�rande av r�tteg�ng vid s�dan domstol enligt d�r<br/>g�llande lag. Har i fr�mmande stat fordringen bevakats i checkg�lden�rs<br/>konkurs eller anm�lts under ackordsf�rhandling utan konkurs, vare preskrip-<br/>tion d�rigenom avbruten, d�r checkg�lden�ren vid konkursens eller ackords-<br/>f�rhandlingens b�rjan hade hemvist i den fr�mmande staten. Checkfordrans<br/>�beropande f�r kvittning vid utl�ndsk domstol medf�re ock avbrott i pre-<br/>skription.</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Preskription avbrytes icke i f�rh�llande till annan �n den, mot vilken �t-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">g�rd f�r preskriptionens avbrytande vidtagits, men avbrottet g�lle till f�rdel<br/>f�r alla checkg�lden�rer, vilka f�reg� den, som vidtagit �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Har preskription avbrutits, men varder det m�l eller �rende, vari check-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kravet gjorts g�llande, ej f�rt till slut, skall ny preskriptionstid begynna att<br/>l�pa fr�n den dag, d� m�let eller �rendet sist handlades.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">M�ter f�r vidtagande av �tg�rd f�r preskriptionens avbrytande hinder,</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">som i 48 � s�gs, vare checkr�tten bevarad, d�rest �tg�rden f�retages inom en<br/>m�nad efter hindrets upph�rande.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1991:856.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:676</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:676</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>66 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Protest tas upp av Kronofogdemyndigheten, av en s�rskild f�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsman som l�nsstyrelsen f�rordnar eller av notarius publicus.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1997:363.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i checklagen (1932:131);

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 53 och 66 �� checklagen (1932:131)

skall ha f�ljande lydelse.

53 �

2 Checkpreskription avbryts genom:

delgivning av st�mning till svensk domstol, kung�rande av r�tteg�ng vid

svensk domstol eller delgivning av ans�kan om betalningsf�rel�ggande hos
Kronofogdemyndigheten i Sverige;

checkfordringens �beropande f�r kvittning vid svensk domstol;
fordringens bevakning i g�lden�rens h�r i riket anh�ngiga konkurs; eller
dess anm�lande under h�r i riket p�g�ende ackordsf�rhandling utan kon-

kurs.

Genom checkfordrans anh�ngigg�rande vid domstol i fr�mmande stat av-

brytes preskription, d�r g�lden�ren har hemvist i den staten eller, utan in-
v�ndning mot domstolens beh�righet, inst�ller sig i m�let eller personligen
erh�llit del av st�mningen. Lika med checkfordrans anh�ngigg�rande vid ut-
l�ndsk domstol anses kung�rande av r�tteg�ng vid s�dan domstol enligt d�r
g�llande lag. Har i fr�mmande stat fordringen bevakats i checkg�lden�rs
konkurs eller anm�lts under ackordsf�rhandling utan konkurs, vare preskrip-
tion d�rigenom avbruten, d�r checkg�lden�ren vid konkursens eller ackords-
f�rhandlingens b�rjan hade hemvist i den fr�mmande staten. Checkfordrans
�beropande f�r kvittning vid utl�ndsk domstol medf�re ock avbrott i pre-
skription.

Preskription avbrytes icke i f�rh�llande till annan �n den, mot vilken �t-

g�rd f�r preskriptionens avbrytande vidtagits, men avbrottet g�lle till f�rdel
f�r alla checkg�lden�rer, vilka f�reg� den, som vidtagit �tg�rden.

Har preskription avbrutits, men varder det m�l eller �rende, vari check-

kravet gjorts g�llande, ej f�rt till slut, skall ny preskriptionstid begynna att
l�pa fr�n den dag, d� m�let eller �rendet sist handlades.

M�ter f�r vidtagande av �tg�rd f�r preskriptionens avbrytande hinder,

som i 48 � s�gs, vare checkr�tten bevarad, d�rest �tg�rden f�retages inom en
m�nad efter hindrets upph�rande.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1991:856.

SFS 2006:676

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:676

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

66 �

3 Protest tas upp av Kronofogdemyndigheten, av en s�rskild f�rr�tt-

ningsman som l�nsstyrelsen f�rordnar eller av notarius publicus.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1997:363.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.