SFS 2006:676 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 2006:676 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
060676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i checklagen (1932:131);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 53 och 66 §§ checklagen (1932:131)

skall ha följande lydelse.

53 §

2 Checkpreskription avbryts genom:

delgivning av stämning till svensk domstol, kungörande av rättegång vid

svensk domstol eller delgivning av ansökan om betalningsföreläggande hos
Kronofogdemyndigheten i Sverige;

checkfordringens åberopande för kvittning vid svensk domstol;
fordringens bevakning i gäldenärens här i riket anhängiga konkurs; eller
dess anmälande under här i riket pågående ackordsförhandling utan kon-

kurs.

Genom checkfordrans anhängiggörande vid domstol i främmande stat av-

brytes preskription, där gäldenären har hemvist i den staten eller, utan in-
vändning mot domstolens behörighet, inställer sig i målet eller personligen
erhållit del av stämningen. Lika med checkfordrans anhängiggörande vid ut-
ländsk domstol anses kungörande av rättegång vid sådan domstol enligt där
gällande lag. Har i främmande stat fordringen bevakats i checkgäldenärs
konkurs eller anmälts under ackordsförhandling utan konkurs, vare preskrip-
tion därigenom avbruten, där checkgäldenären vid konkursens eller ackords-
förhandlingens början hade hemvist i den främmande staten. Checkfordrans
åberopande för kvittning vid utländsk domstol medföre ock avbrott i pre-
skription.

Preskription avbrytes icke i förhållande till annan än den, mot vilken åt-

gärd för preskriptionens avbrytande vidtagits, men avbrottet gälle till fördel
för alla checkgäldenärer, vilka föregå den, som vidtagit åtgärden.

Har preskription avbrutits, men varder det mål eller ärende, vari check-

kravet gjorts gällande, ej fört till slut, skall ny preskriptionstid begynna att
löpa från den dag, då målet eller ärendet sist handlades.

Möter för vidtagande av åtgärd för preskriptionens avbrytande hinder,

som i 48 § sägs, vare checkrätten bevarad, därest åtgärden företages inom en
månad efter hindrets upphörande.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1991:856.

SFS 2006:676

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:676

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

66 §

3 Protest tas upp av Kronofogdemyndigheten, av en särskild förrätt-

ningsman som länsstyrelsen förordnar eller av notarius publicus.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1997:363.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.