SFS 2012:19 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Fastighetsmäklarlag (2011:666) / SFS 2012:19 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
120019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);

utfärdad den 19 januari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsmäklarlagen

(2011:666)

dels att i 5, 12, 29 och 30 §§ ordet ⬝Fastighetsmäklarnämnden⬝ i olika

böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Fastighetsmäklarinspektionen⬝ i motsva-
rande form,

dels att 28 § ska ha följande lydelse.

28 §

Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över de fastighets-

mäklare som är registrerade enligt 5 §. Inspektionen ska se till att fastighets-
mäklarna i sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. In-
spektionen ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen

granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten
samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90.

SFS 2012:19

Utkom från trycket
den 31 januari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.