SFS 2009:66 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Fastighetsmäklarlag (2011:666) / SFS 2009:66 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)
090066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fastighetsmäklarlagen

(1995:400)

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet
som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt denna lag finns i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 § Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § utövas
av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden ska se till att fastighetsmäklarna i
sin verksamhet iakttar sina skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska inom
sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62

) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden gran-

ska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt
att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:66
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.