SFS 2009:66 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

090066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fastighetsmäklarlagen

(1995:400)

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet
som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt denna lag finns i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 § Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § utövas
av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden ska se till att fastighetsmäklarna i
sin verksamhet iakttar sina skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska inom
sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62

) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden gran-

ska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt
att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:66
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.