SFS 2014:1455 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

141455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § fastighetsmäklarlagen

(2011:666) ska ha följande lydelse.

3 §

Lagen tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del

av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i Sverige. Detta gäller inte i den ut-
sträckning något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
(Rom I).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

SFS 2014:1455

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.