SFS 1984:81

840081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:81

Lag

Utkom från trycket

om fastighetsmäklare;

den 6 mars 1984

Utfärdad den 2 februari 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkes­

mässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans
mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrende­

rätter eller hyresrätter.

2 § Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag skall o ckså tillämpas

på de övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid förmedling av arrende
eller hyra tillämpas dock ej 12, 15 eller 16 §. Vid förmedling av nyttjande ­
rätt skall vad som sägs om säljare avse den som överlåter eller upplåter

nyttjanderätten och vad som sägs om köpare avse motparten.

Denna lag skall inte tillämpas på den som förmedlar enbart bostadsrätter

som upplåts av bostadsrättsförening ansluten till folkrörelsekooperativ

riksorganisation eller till regional sådan organisation av bostadsrättsför­

eningar.

3 § Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna la g ej
frångås till nackdel för en konsument som köper en fastighet huvudsakli­
gen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han har innehaft

huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering av fastighetsmäklare
4 § Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos länsstyrelsen i det
län d är han huvudsakligen är verksam. Detta gäller dock inte i fråga om

advokater eller sådana fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrät­

ter.

5 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han

1. är myndig och ej försatt i konku rs,

2. har försäkring som täcker den skadeståndsskyldighet intill 500000

kronor för varje skadefall som kan drabba honom om han åsido sätter sina

åligganden enligt 9-13 §§,

3. har tillfredsställande utbildning, samt
4. i övrigt bedöms lämplig som fastighetsmäklare.

Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registrerings-

förfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer. Registreringsavgift i fo rm av ansökningsavgift och årlig avgift
bestäms av regeringen.

168

' Prop. 1983/84: 16, LU 10, rskr 13 3.

¬

background image

"Finner länsstyrelsen att en fastighetsmäklare inte längr e uppfyller

SFS 1984:81

ven enligt 5 § eller betalar mäklaren inte föreskriven registreringsavgift,

• jiÄskall länsstyrelsen återkalla registreringen. Ett beslut om åter kallelse gäl-

ler omedelbart.

• Öm det är tillräckligt, kan länsstyrelsen i stället för att återkalla registre­

ringen meddela varning.

7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till kammarrät­

ten genom besvär.

8 § Den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter utan att vara registrerad

enligt denna lag kan av länsstyrelsen vid vite föreläggas att upphöra med

verksamheten. Ett sådant föreläggande kan också meddelas i samband

med beslut om återk allelse av registrering enligt 6 §.

Ett vitesföreläggande enligt första stycket får överklagas endast i sam­

band med överklagan de av beslut om utdömande av vitet. Har föreläggan­

det meddelats i s amband med beslut om återkallelse av registrering, får
föreläggandet dock även överklagas i samband med at t detta beslut över­

klagas.

Fastighetsmäklarens uppdrag
9 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med
iakttagande av god fastighetsmäklarsed.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans

räkning skall hållas skilda från andra tillgångar.

10 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver

det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöv a om

fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.

Mäklaren skall verk a för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter

om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att
denne före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten.

11 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga
över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som

belastar den.

12 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper hu­

vudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köpa­
ren en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla

uppgifter i de a vseenden som har angetts i 11 § samt uppgift om fastighe­
tens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också inne­
hålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

Vid förmedling som anges i första stycket skall mäklaren innan fastighe­

ten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boen­

dekostnader.

13 § Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar
överenskommelse i frågor som b ehöver lösas i samband med överlåtelsen.

169

., r <

¬

background image

K'

SFS 1984:81

Om inte annat har överenskommits, skall mäklaren hjälpa köparen
säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

14 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätt
sina förpliktelser enligt 9-13 §§, skall han ersätta skada som till följd härav
drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas

ned eller helt falla bor t.

Har fastighetsmäklaren betalat skadestånd till köparen på grund av

skada som denne har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad

köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka

skadeståndet från säljaren i den mån också denne är ansvarig för skadan
och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag

15 § Om inte annat har överenskommits, skall fastighetsmäklarens er­

sättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har

träffats genom hans förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har

anvisats av mäklaren.

Har mäklaren erhållit uppdraget med e nsamrätt och träffas utan hans

förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har

mäklaren rätt till provision som om av talet hade förmedlats av honom. I
konsumentförhållanden får tiden för ensamrätten bestämma.s till högst tre

månader åt gången.

16 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har

mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om detta särskilt har

överenskommits.

17 § Fastighetsmäklaren har inte rätt till ersättning för sitt förmedlingsar­

bete, om han själv eller någon sådan närstående till honom som avses i

29a § konkurslagen (1921:225) inträder som köpare.

18 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid

uppdragets utförande har åsidosatt sina åligganden mot köparen eller säl­

jaren. Detta gäller dock ej, om åsidosättandet är av ringa betydelse.

1. Denna lag träder i kraft d en 1 juli 198 4.

2. Den som vid lagens ikraftträ dande är verksam som fastighetsmäklare

skall ansöka om registrering enligt denna lag senast den 30 september 1984.

Har ansökan gjorts senast denna dag, får mäklaren fortsätta sin verksam­
het i avvaktan på länsstyrelsens beslut med anledning av ansökningen.

3. Den som vid lagens ikraftträd ande är verksam som fastighetsmäklare

utan att ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 kan trots detta
registreras enligt denna lag för tiden till utgången av juni 198 6.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.