SFS 1988:1311

881311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988; 1311

om ändring i lagen (1984:81) om fastighetsmäklare;

utkom från trycket

den 16 december 1988

Utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1984:81) om fastighets­

mäklare skall ha följande lydelse.

5 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han

1. inte är underårig eller försatt i k onkurs eller har förvaltare enligt 11

kap. 7 § föräldrabalken,

9999

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr, 10.

¬

background image

SFS 1988:1311

2. har försäkring som täcker den skadeståndsskyldighet intill 500,000

kronor för varje skadefall som kan drabba honom om han åsidosätter sina

åligganden enligt 9 -

13 §§,

3. har tillfredsställande utbildning, samt
4. i övrigt bedöms lämplig som fastighetsmäklare.
Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registrerings­

förfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift
bestäms av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.