SFS 2017:1141 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

171141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsmäklarlagen

(2011:666)

dels att 5 och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 §

2

Varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos Fastighetsmäklar-

inspektionen.

Skyldigheten att vara registrerad gäller inte advokater och inte heller så-

dana fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart

1. kommunal förmedling av hyresrätter,
2. kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,
3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
4. förmedling av hyresrätter till lokaler eller
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två

veckor.

Registreringen ska avse antingen yrkesmässig förmedling av all den egen-

dom som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmässig förmedling
av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).

5 a §

Fastighetsmäklare ska betala ansökningsavgift och årlig avgift.

För sådan påminnelse som anges i 29 § andra stycket ska mäklaren även

betala påminnelseavgift.

29 §

3

Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fas-

tighetsmäklare som

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
2. inte betalar avgift som anges i 5 a §,
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, eller
4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av den lagen.

Återkallelse på grund av utebliven betalning av årlig avgift får ske först

efter påminnelse.

1 Prop. 2017/18:11, bet. 2017/18:CU4, rskr. 2017/18:33.

2 Senaste lydelse 2012:19. Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2017:654.

SFS 2017:1141

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1141

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället för

att återkalla registreringen meddela varning eller erinran eller, vid överträ-
delse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Är för-
seelsen ringa, får inspektionen avstå från påföljd.

Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, domstol får besluta

att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.