SFS 1995:400 Fastighetsmäklarlag

SFS 1995_400 Fastighetsmäklarlag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:400

Utkom från trycket

den 3 maj 1995

Fastighetsmäklarlag;

utfärdad den 20 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkes-

mässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans
mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrende-
rätter eller hyresrätter.

2 § Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas också på de
övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid förmedling av arrenderätt
eller hyresrätt tillämpas dock inte 18, 21 och 22 §§. Vid förmedling av
nyttjanderätt skall vad som sägs om säljare avse den som överlåter eller
upplåter nyttjanderätten och vad som sägs om köpare avse motparten.

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas oavsett var fastigheten är
belägen, om en väsentlig del av mäklarens uppdrag utförs i Sverige.

4 § Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna lag
inte frångås till nackdel för en konsument som köper en fastighet huvud-
sakligen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han har innehaft
huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering av fastighetsmäklare

5 § Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos Fastighetsmäklar-
nämnden. Detta gäller dock inte i fråga om advokater eller sådana fastig-
hetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter.

Närmare bestämmelser om Fastighetsmäklarnämnden meddelas av re-

geringen.

1

Prop. 1994/95:14, bet. 1994/95: LU33, rskr. 1994/95:258.

654

background image

SFS 1995:400

6 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han

1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud

eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, om

han åsidosätter sina skyldigheter enligt 11 — 19 §§,

3. har tillfredsställande utbildning,
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.
Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registrerings-

förfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift
bestäms av regeringen.

7 § Tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 § ut-
övas av Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden skall se till att fastighets-

mäklarna i sin verksamhet iakttar sina skyldigheter enligt denna lag.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden

granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten

samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

8 § Fastighetsmäklarnämnden skall återkalla registreringen för den fas-
tighetsmäklare som

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,

2. inte betalar föreskriven registreringsavgift, eller
3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
Om det kan anses vara tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i stäl-

let för att återkalla registreringen meddela varning. Är förseelsen ringa, får
påföljd underlåtas.

9 § Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 § Den som uppsåtligen yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid med
vad som föreskrivs om registrering i 5 § döms till böter eller fängelse i

högst sex månader.

Fastighetsmäklarens uppdrag

11 § Ett uppdragsavtal skall upprättas skriftligen. Mäklaren får inte

åberopa ett avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller på
annat sätt har avtalats skriftligen. Detta gäller dock inte överenskommel-
ser om ändring av förmedlingsobjektets pris och andra villkor för överlå-

telsen eller upplåtelsen.

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten

bestämmas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om
förlängning får träffas tidigast en månad innan uppdragsavtalet skall upp-
höra att gälla.

655

background image

SFS 1995:400

12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt
iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både sälja-
rens och köparens intresse.

Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål

överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits i särskild
ordning.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon

annans räkning skall hållas skilda från egna tillgångar.

13 § Fastighetsmäklaren får inte köpa en fastighet som han har i upp-

drag att förmedla. Mäklaren får inte heller förmedla en fastighet till någon
sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).

Om mäklaren eller någon honom närstående förvärvar en fastighet som

mäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, skall mäklaren

genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarnämnden.

14 § En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att

rubba förtroendet för honom som mäklare.

15 § Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som om-

bud. Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god fastig-
hetsmäklarsed medger det.

16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver

det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva
om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtel-
sen. Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de
uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen,
liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastig-
heten.

17 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga

över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som
belastar den.

18 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper hu-
vudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köpa-

ren en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla
uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighe-
tens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också inne-
hålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan fastighe-

ten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boen-
dekostnader.

19 § Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar

överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen.
Om inte annat har avtalats, skall mäklaren hjälpa köparen och säljaren
med att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

656

background image

SFS 1995:400

657

20 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
sina skyldigheter enligt 11 — 19 §§, skall han ersätta skada som till följd av
detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet
sättas ned eller helt falla bort.

Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av

skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad
köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka
skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan
och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag

21 § Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning
beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har

träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon

som har anvisats av mäklaren.

Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans för-

medling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har
mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av honom.

22 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har
mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om en särskild överens-
kommelse har träffats om detta.

23 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid
uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller
säljaren. Detta gäller dock inte, om åsidosättandet är av ringa betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995, då lagen (1984: 81) om

fastighetsmäklare skall upphöra att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om uppdragsavtal som har ingåtts

före den nya lagens ikraftträdande.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsynsärenden som har inletts

före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 13 § i den nya lagen gäller även om uppdragsavta-

let har ingåtts före ikraftträdandet.

5. Även om uppdragsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet, gäller för-

budet i 15 § i den nya lagen, om inte fastighetsmäklaren före ikraftträdan-
det har åtagit sig att vara ombud.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.