SFS 1998:168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Fastighetsmäklarlag (2011:666) / SFS 1998:168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)
SFS 1998_168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995_400)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:168
Utkom från trycket
den 28 april 1998

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400);

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § fastighetsmäklarlagen

(1995:400) skall ha följande lydelse.

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas oavsett var fastigheten är be-
lägen, om en väsentlig del av mäklarens uppdrag utförs i Sverige. I den mån
lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser är tillämplig av-
görs dock frågan om val av rättsordning enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
Lagen skall inte tillämpas på uppdragsavtal som har ingåtts före lagens

ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139.

378

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.