SFS 2003:456 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

030456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 5 och 21 §§ fastighetsmäklar-

lagen (1995:400) skall ha följande lydelse.

2 §

Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas också på de

övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid förmedling av arrenderätt
eller hyresrätt tillämpas dock inte 18 §, 21 § första–tredje styckena och 22 §.
Vid förmedling av nyttjanderätt skall vad som sägs om säljare avse den som
överlåter eller upplåter nyttjanderätten och vad som sägs om köpare avse
motparten.

5 §

Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos Fastighetsmäklar-

nämnden.

Vad som sägs i första stycket gäller inte advokater och inte heller sådana

fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart

1. kommunal förmedling av hyresrätter,
2. vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett

universitet eller en högskola,

3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två

veckor.

En registrering skall avse antingen yrkesmässig förmedling av samtliga

förmedlingsobjekt som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmäs-
sig förmedling av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).

Närmare bestämmelser om Fastighetsmäklarnämnden meddelas av reger-

ingen.

21 §

Om inte annat har avtalats, skall fastighetsmäklarens ersättning be-

räknas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träf-

fats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som
har anvisats av mäklaren.

Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmed-

ling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren
rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av honom.

1

Prop. 2002/03:71, bet. 2002/03:LU18, rskr. 2002/03:223.

SFS 2003:456

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

2

SFS 2003:456

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersätt-

ning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig förmedling av

enbart hyresrätter och som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § skall an-
söka om registrering enligt denna lag senast den 31 mars 2004. Har ansökan
gjorts senast den dagen, får verksamheten drivas vidare i avvaktan på att be-
slutet i registreringsfrågan har vunnit laga kraft.

3. Den som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § men saknar sådan ut-

bildning som avses i 6 § första stycket 3 kan trots detta registreras enligt
denna lag om han eller hon vid lagens ikraftträdande sedan minst ett år be-
driver yrkesmässig förmedling av hyresrätter till bostadslägenheter.

4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver yrkesmässig förmedling av

enbart hyresrätter och som är skyldig att vara registrerad enligt 5 § får, om
ansökan om registrering inte beviljas, under tre månader efter det att beslutet
i registreringsfrågan vann laga kraft fullfölja de förmedlingsuppdrag som
har lämnats före det att nämndens beslut vann laga kraft.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.