Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Fastighetsmäklarlag (2021:516)

SFS nr:    

2021:516
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    2021-06-03 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om fastighetsmäklare och  fastighetsmäklarföretag.

Uttryck i lagen

2 §   I denna lag avses med 
   1. fastighetsmäklare: en fysisk person som bedriver  yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter,  bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter,  andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller  hyresrätter,
   2. fastighetsmäklarföretag: en juridisk person i vilken en  eller flera fastighetsmäklare bedriver sådan verksamhet som  anges i 1,
   3. förmedling: en verksamhet som grundar sig på ett  uppdragsavtal och som syftar till att anvisa en motpart som  uppdragsgivaren kan ingå avtal om överlåtelse eller upplåtelse  med,
   4. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för  ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
   5. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i  ett fastighetsmäklarföretag, om innehavet, beräknat på det  sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen (2004:297) om bank- och  finansieringsrörelse, representerar tio procent eller mer av  kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett  väsentligt inflytande över ledningen av mäklarföretaget.

Till fastighetsmäklarföretagets ledning hör enligt denna lag  fastighetsmäklarföretagets styrelse och verkställande direktör  eller den som på motsvarande sätt företräder mäklarföretaget,  och ersättare för någon av dem.

Lagens tillämpning på annan egendom än fastigheter och vid  förmedling av nyttjanderätt 

3 §   Det som i lagen föreskrivs om fastigheter tillämpas också  på annan egendom som anges i 2 § första stycket 1.

Vid förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas inte  3 kap. 14-16 eller 21 §, 22 § första stycket eller 23 §.

Vid förmedling av nyttjanderätt ska det som föreskrivs om  säljare tillämpas på den som överlåter eller upplåter  nyttjanderätten och det som föreskrivs om köpare tillämpas på  motparten.

Internationella situationer

4 §   Bestämmelser om tillämplig lag i internationella  situationer på privaträttens område finns i Europaparlamentets  och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om  tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av  den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska  förpliktelser (Rom II). I internationella situationer som inte  omfattas av någon av förordningarna är denna lag tillämplig om  en väsentlig del av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i  Sverige. 

Avtalsvillkor som avviker från lagen

5 §   Avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till  nackdel för en konsument är utan verkan mot honom eller henne,  om inte något annat föreskrivs i lagen.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

6 §   Bestämmelser om vissa skyldigheter för fastighetsmäklare  och fastighetsmäklarföretag finns i lagen (2017:630) om  åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


2 kap. Registrering

Registreringsskyldighet 

1 §   Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag ska vara  registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen. Undantag från  registreringsskyldigheten finns i 2 och 3 §§. 

2 §   Registreringsskyldigheten enligt 1 § gäller inte  fastighetsmäklare som enbart bedriver förmedling av  hyresrätter med en månadshyra som understiger ett belopp  motsvarande 10 000 euro och det är fråga om 
   1. kommunal förmedling av hyresrätter,
   2. kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,
   3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
   4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller
   5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår  till högst två veckor. 

Skyldigheten gäller inte heller fastighetsmäklarföretag där  inte någon fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i  mäklarföretaget är registreringsskyldig. Inte heller advokater  och advokatbolag är skyldiga att vara registrerade.

3 §   Registreringsskyldigheten enligt 1 § gäller inte  fastighetsmäklarföretag som är etablerade i en annan stat inom  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som  tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige.

4 §   Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av  yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en  annan stat inom EES eller i Schweiz finns i lagen (2016:145)  om erkännande av yrkeskvalifikationer och i andra  författningar.

Registreringskategorier

5 §   Registrering av en fastighetsmäklare eller ett  fastighetsmäklarföretag sker i någon av följande kategorier:
   1. registrering för hyresförmedling,
   2. särskild registrering för hyresförmedling, eller 
   3. fullständig registrering.

6 §   Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som  anges i 5 § 1 ger mäklaren rätt att förmedla hyresrätter med  en månadshyra som understiger ett belopp motsvarande  10 000 euro. 

Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som anges  i 5 § 2 ger mäklaren rätt att förmedla hyresrätter oavsett  månadshyrans belopp. 

Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som anges  i 5 § 3 ger mäklaren rätt att förmedla all egendom som anges i  1 kap. 2 § första stycket 1. 

7 §   Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori  som anges i 5 § 1 ger mäklarföretaget rätt att bedriva  fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna  i företaget bedriver sådan verksamhet som anges i 6 § första  stycket. 

Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori som  anges i 5 § 2 ger mäklarföretaget rätt att bedriva  fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna  i företaget bedriver sådan verksamhet som anges i 6 § andra  stycket.

Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori som  anges i 5 § 3 ger mäklarföretaget rätt att bedriva  fastighetsmäklarverksamhet som innebär att fastighetsmäklarna  i företaget bedriver sådan verksamhet som anges i 6 § tredje  stycket.

Villkor för registrering

8 §   Registrering av en fastighetsmäklare får endast ske om  mäklaren 
   1. har betalat ansökningsavgift,
   2. inte är underårig eller i konkurs och inte heller har  näringsförbud eller förvaltare enligt 11 kap. 7 §  föräldrabalken,
   3. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 25 §,
   4. har tillfredsställande utbildning,
   5. har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare, och
   6. är redbar och i övrigt lämplig att vara verksam som  fastighetsmäklare.

9 §   Registrering av ett fastighetsmäklarföretag får endast ske  om
   1. mäklarföretaget har betalat ansökningsavgift,
   2. mäklarföretaget inte är i konkurs eller likvidation,
   3. de som ingår i mäklarföretagets ledning och de som har ett  kvalificerat innehav i mäklarföretaget varken har gjort sig  skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig  utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet,  och
   4. mäklarföretaget är redbart och i övrigt lämpat att bedriva  fastighetsmäklarverksamhet.

Årlig avgift och påminnelseavgift

10 §   Den som är registrerad ska betala en årlig avgift. Om den  årliga avgiften inte har betalats och påminnelse har skett,  ska den registrerade betala påminnelseavgift.


3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

God fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarföretagets  skyldigheter

Fastighetsmäklarens allmänna skyldigheter

1 §   En fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt  och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens  intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed  ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens  ekonomiska intressen. 

I 3, 4 och 6-21 §§ finns ytterligare bestämmelser om god  fastighetsmäklarsed. 

Fastighetsmäklarföretagets allmänna skyldigheter

2 §   Ett fastighetsmäklarföretag ska verka för att  fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget  följer 1, 3, 4 och 6-21 §§.

Fastighetsmäklarföretaget får inte vara part i uppdragsavtal  om förmedling av fastigheter.

I 6, 9 och 11 §§ finns ytterligare bestämmelser om  fastighetsmäklarföretagets skyldigheter.

Avtalet med uppdragsgivaren

3 §   Uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas  under av parterna. Fastighetsmäklaren får inte åberopa ett  avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller  på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta gäller dock inte  överenskommelser om ändring av fastighetens pris och andra  villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen.

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för  ensamrätten bestämmas till högst tre månader åt gången. En  överenskommelse om förlängning av ensamrätten får träffas  tidigast en månad innan ensamrätten ska upphöra att gälla.

Om fastighetsmäklaren har frånträtt uppdragsavtalet muntligen,  ska mäklaren snarast också skriftligen underrätta  uppdragsgivaren om frånträdandet. Om uppdragsgivaren har  frånträtt avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen bekräfta  frånträdandet.

Handpenning och deposition av mottagna tillgångar

4 §   Om fastighetsmäklaren har tagit emot en handpenning, ska  han eller hon snarast överlämna den till säljaren. Detta  gäller dock inte om något annat har överenskommits i ett  depositionsavtal.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon  annans räkning ska hållas skilda från egna tillgångar.

Ett depositionsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas  under av parterna.

Elektronisk underskrift av uppdragsavtal och depositionsavtal

5 §   Uppdragsavtalet och depositionsavtalet får undertecknas  med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i  artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)  nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering  och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den  inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den  ursprungliga lydelsen.

Förbud mot köp i anslutning till förmedlingsuppdraget

6 §   En fastighetsmäklare får inte köpa en fastighet i  anslutning till ett uppdrag att förmedla den. Om  fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i ett  fastighetsmäklarföretag, får inte heller mäklarföretaget köpa  fastigheten i anslutning till förmedlingsuppdraget.

Förbud mot viss förmedling 

7 §   En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till  eller från en annan fastighetsmäklare som bedriver verksamhet  i samma fastighetsmäklarföretag eller i ett  fastighetsmäklarföretag som har en nära anknytning till det  förstnämnda fastighetsmäklarföretaget.

Fastighetsmäklaren får inte heller förmedla en fastighet till  eller från 
   1. sin make eller sambo,
   2. sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller  nedstigande led,
   3. någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller  nedstigande led eller på sådant sätt att den ena är gift med  den andras syskon,
   4. någon annan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen  (1987:672), eller 
   5. någon som fastighetsmäklaren på något annat sätt har en  nära anknytning till.

Om någon som fastighetsmäklaren enligt första eller andra  stycket är förbjuden att förmedla till förvärvar en fastighet  som fastighetsmäklaren före förvärvet har haft i uppdrag att  förmedla, ska mäklaren genast anmäla förvärvet till  Fastighetsmäklarinspektionen.

Förbud mot handel med fastigheter

8 §   En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med  fastigheter.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet

9 §   En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som  kan rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. Ett  fastighetsmäklarföretag får inte ägna sig åt verksamhet som  kan rubba förtroendet för de fastighetsmäklare som bedriver  verksamhet i mäklarföretaget.

Vid bedömningen av om en verksamhet är förtroenderubbande ska  beaktas verksamhetens art och omfattning, ersättningens  storlek och omständigheterna i övrigt. 

Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och  köpare om verksamheten och de omständigheter som kan vara av  betydelse för om den är förtroenderubbande. Upplysningen ska  lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i  övrigt snarast.

10 §   Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag har  ett kvalificerat innehav i det fastighetsmäklarföretag som  fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i, ska  fastighetsmäklaren upplysa tilltänkta säljare och köpare om  detta på det sätt som anges i 9 § tredje stycket.

Förbud mot att uppträda som ombud

11 §   En fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag  får inte som ombud företräda säljare gentemot köpare eller  köpare gentemot säljare. Mäklaren får dock åta sig begränsade  uppgifter.

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet

12 §   Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god  fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta köpare och  säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om  fastigheten och andra förhållanden som har samband med  överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare  om hur säljaren avser att genomföra försäljningen.

Fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren före  överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas  vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska skriftligen  upplysa en köpare om det ansvar som köparen har för att  undersöka fastigheten och ska verka för att han eller hon före  köpet gör eller låter göra en sådan undersökning.

Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med  hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att  misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha  betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa honom  eller henne om detta.

Kontroll av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden

13 §   Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att  förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och  andra rättigheter som belastar den. Mäklaren ska också  kontrollera om fastigheten har del i en eller flera  gemensamhetsanläggningar.

Om det är fråga om en bostadsrätt, ska mäklaren i stället för  det som föreskrivs i första stycket kontrollera vem som har  rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.

Tillhandahållande av objektsbeskrivning och andra handlingar

14 §   Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare  som är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten  (objektsbeskrivning).

Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgifter om
   1. fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och  driftskostnader,
   2. vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som  belastar fastigheten,
   3. gemensamhetsanläggningar, och
   4. byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

15 §   Om förmedlingen avser en bostadsrätt, ska  objektsbeskrivningen i stället för det som föreskrivs i 14 §  andra stycket innehålla uppgifter om
   1. bostadsrättsföreningens namn,
   2. pantsättning av bostadsrätten,
   3. andelstal,
   4. upplåten mark, 
   5. lägenhetens nummer, storlek och årsavgift och beslutade  ändringar av årsavgiften, och
   6. driftskostnader. 

Fastighetsmäklaren ska även tillhandahålla den senast  tillgängliga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen och  föreningens registrerade stadgar. Om det inte finns någon  årsredovisning, ska mäklaren i stället tillhandahålla  föreningens ekonomiska plan.

16 §   Fastighetsmäklaren ska erbjuda en tilltänkt köpare som är  konsument en skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Upplysning om förfoganderätt

17 §   Innan en fastighet överlåts ska fastighetsmäklaren  upplysa köparen om vem som har rätt att förfoga över  fastigheten.

Journal och budgivningslista

18 §   Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över  förmedlingsuppdraget (journal). Mäklaren ska också upprätta en  förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten med  angivande av anbudsgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp  som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades samt villkor  för anbudet (budgivningslista).

Fastighetsmäklaren ska överlämna journalen och  budgivningslistan till uppdragsgivaren när uppdraget  slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även den som  köpt eller sålt fastigheten få journalen och budgivningslistan  när uppdraget slutförts.

Förvaring av handlingar som hör till verksamheten

19 §   Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett  fastighetsmäklarföretag, ska mäklaren hos mäklarföretaget  förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten.

Medverkan i samband med överlåtelsen

20 §   Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren  kommer överens i frågor som behöver lösas i samband med  överlåtelsen. Mäklaren ska hjälpa köparen och säljaren att  upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen, om inte  annat har avtalats.

Upplysning om möjlig rätt till ersättning

21 §   Om uppdragsavtalet upphör utan att fastigheten  överlåtits, ska fastighetsmäklaren upplysa uppdragsgivaren om  att en senare överlåtelse kan ge mäklaren rätt till  ersättning. 

Fastighetsmäklarens ersättning

22 §   Fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss  procent på köpeskillingen (provision), om inte annat har  avtalats.

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser  om ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för  bostadsändamål.

23 §   Fastighetsmäklaren har rätt till provision endast om  avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling  mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren.

Har fastighetsmäklaren fått uppdraget med ensamrätt och ingås  utan mäklarens förmedling avtal om överlåtelse inom den tid  som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som  om avtalet förmedlats av honom eller henne.

Ska fastighetsmäklaren ersättas i form av provision, har  mäklaren rätt till ersättning för utlägg endast om en särskild  överenskommelse har träffats om detta.

24 §   Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned om mäklaren  vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot  köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om  åsidosättandet är av ringa betydelse.

Skadestånd

25 §   Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet  åsidosätter sina skyldigheter enligt 1, 3, 4 eller 6-21 §, ska  mäklaren ersätta den skada som till följd av detta drabbar  köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet  sättas ned eller helt falla bort.

Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på  grund av skada som köparen har tillfogats genom att  fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att  räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från  säljaren i den utsträckning också säljaren är ansvarig för  skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får  bära detta ansvar ensam.

26 §   En köpare eller säljare som vill kräva skadestånd enligt  25 § ska underrätta fastighetsmäklaren om detta inom skälig  tid efter det att han eller hon insåg eller borde ha insett de  omständigheter som ligger till grund för kravet. Om köparen  eller säljaren inte underrättar mäklaren inom denna tid,  faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. 

Första stycket gäller inte om fastighetsmäklaren har handlat  grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Preskription

27 §   I fråga om preskription tillämpas preskriptionslagen  (1981:130).


4 kap. Tillsyn och straffansvar

Tillsynens omfattning 

1 §   Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över de  fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som är  registrerade enligt 2 kap. Genom tillsynen kontrolleras att  den verksamhet som kräver registrering bedrivs enligt denna  lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats  med stöd av den lagen.

Uppgiftsskyldighet och platsundersökning

2 §   Fastighetsmäklarinspektionen får förelägga en registrerad  fastighetsmäklare eller ett registrerat  fastighetsmäklarföretag att lämna de upplysningar och ge  tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. 

Fastighetsmäklarinspektionen får, när den anser att det är  nödvändigt, genomföra en undersökning på plats hos en  registrerad fastighetsmäklare eller ett registrerat  fastighetsmäklarföretag.

Anmälningsskyldighet

3 §   Om det har gjorts en ändring i ledningen i ett registrerat  fastighetsmäklarföretag, ska mäklarföretaget snarast anmäla  ändringen till Fastighetsmäklarinspektionen. 

Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag får kännedom om att  en ändring har gjorts i den krets som har ett kvalificerat  innehav i mäklarföretaget, ska mäklarföretaget snarast anmäla  ändringen till Fastighetsmäklarinspektionen. 

Disciplinpåföljder och andra åtgärder

4 §   Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen  för en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag som
   1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap.  8 § 2-6 respektive 9 § 2 eller 4,
   2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
   3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag,  eller
   4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder  mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller  föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om det kan anses tillräckligt, får  Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att återkalla  registreringen ge en varning eller erinran eller, vid en  överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande  att göra rättelse. Om förseelsen är ringa, får inspektionen  avstå från att ge en påföljd.

Vid tillämpningen av andra stycket ska, om det är fråga om en  överträdelse enligt första stycket 4, de omständigheter som  anges i 8 § beaktas.

5 §   Om ett fastighetsmäklarföretag inte längre uppfyller  villkoret för registrering i 2 kap. 9 § 3 på grund av att en  person som ingår i mäklarföretagets ledning har gjort sig  skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig  utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet,  får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga mäklarföretaget att  göra rättelse. 

Om fastighetsmäklarföretaget inte längre uppfyller villkoret  på grund av att någon som har ett kvalificerat innehav i  mäklarföretaget har gjort sig skyldig till allvarlig  brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina  skyldigheter i näringsverksamhet, får  Fastighetsmäklarinspektionen förelägga innehavaren att avyttra  så stor del av andelarna i företaget att innehavet därefter  inte är kvalificerat. 

Om ett föreläggande enligt första eller andra stycket inte  följs, får Fastighetsmäklarinspektionen återkalla  registreringen för fastighetsmäklarföretaget.

Sanktionsavgift och sanktionsföreläggande vid överträdelse av  penningtvättsreglerna

Sanktionsavgift mot fastighetsmäklare eller  fastighetsmäklarföretag

6 §   Om Fastighetsmäklarinspektionen ger en fastighetsmäklare  eller ett fastighetsmäklarföretag en varning eller erinran för  en överträdelse enligt 4 § första stycket 4, får inspektionen  även besluta att fastighetsmäklaren eller  fastighetsmäklarföretaget ska betala en sanktionsavgift. 

Ingripande mot personer i fastighetsmäklarföretagets ledning 

7 §   Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag överträder en  bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt  och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har  meddelats med stöd av den lagen, får  Fastighetsmäklarinspektionen besluta om ingripande mot en  person som ingår i mäklarföretagets ledning. 

Ingripande enligt första stycket får bara beslutas om  överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och  personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har  orsakat överträdelsen.

Ingripandet ska avse
   1. att personen i fråga inte får inneha en sådan befattning  som avses i första stycket i ett registrerat  fastighetsmäklarföretag under lägst tre år och högst tio år,  eller
   2. sanktionsavgift.

Omständigheter som ska beaktas

8 §   Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska hänsyn tas till hur  allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.  Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och  graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om fastighetsmäklaren  eller fastighetsmäklarföretaget tidigare har begått en  överträdelse eller om personen i mäklarföretagets ledning  tidigare har orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om 
   1. fastighetsmäklaren, fastighetsmäklarföretaget eller  personen i fastighetsmäklarföretagets ledning i väsentlig  utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat  utredningen, och
   2. mäklaren eller mäklarföretaget snabbt upphört med  överträdelsen eller personen i mäklarföretagets ledning snabbt  verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts  till eller påtalats av Fastighetsmäklarinspektionen.

Sanktionsavgiftens storlek

9 §   En sanktionsavgift enligt 6 eller 7 § ska som högst  fastställas till det högsta av 
   1. två gånger den vinst som gjorts till följd av  överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
   2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro. 

En sanktionsavgift enligt 6 § får inte bestämmas till ett  lägre belopp än 5 000 kronor.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek ska särskild  hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 8 §, samt  till den berördes finansiella ställning och, om det går att  fastställa, den vinst som gjorts till följd av överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

10 §   Beslut om ingripande enligt 7 § tas upp av  Fastighetsmäklarinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att personen föreläggs att  inom viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid  eller belopp. 

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett  domstolsavgörande som har fått laga kraft. Ett godkännande som  görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan. 

11 §   Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgifter om 
   1. den person som föreläggandet avser, 
   2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att  känneteckna den, 
   3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och 
   4. den sanktion som föreläggs personen. 

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att en  ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om  föreläggandet inte godkänns inom den tid som anges i  föreläggandet. 

12 §   Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom  angiven tid, får Fastighetsmäklarinspektionen ansöka till  Förvaltningsrätten i Karlstad om att en sanktion ska beslutas.  Vid domstolens prövning av ansökan tillämpas det som  föreskrivs i 7-9 §§. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

13 §   Ett beslut om sanktionsföreläggande enligt 10 §  förfaller, om det inte har delgetts den som sanktionen riktas  mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen inträffade.  I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt 12 §  första stycket beslutas. 

Verkställighet av sanktionsavgift

14 §   I fråga om verkställighet av sanktionsavgift tillämpas  7 kap. 21-23 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt  och finansiering av terrorism. 

En sanktionsavgift enligt 6 eller 7 § tillfaller staten.

Ingripande mot oregistrerade fastighetsmäklarföretag

15 §   Fastighetsmäklarinspektionen får förelägga ett  fastighetsmäklarföretag som är skyldigt att vara registrerat  enligt 2 kap., men inte är det, att ansöka om registrering  eller, när det finns särskilda skäl för det, att upphöra med  verksamheten. Ett föreläggande att upphöra med verksamheten  får förenas med vite. 

Om det är osäkert ifall ett företag är skyldigt att vara  registrerat, får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga  företaget att lämna de upplysningar och ge tillgång till de  handlingar som inspektionen behöver för att bedöma om så är  fallet.

Vissa bestämmelser om beslut

16 §   Innan Fastighetsmäklarinspektionen på grund av en  inträffad omständighet beslutar att återkalla registreringen  för en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag  enligt 4 § första stycket eller 5 § tredje stycket, får  inspektionen besluta om disciplinpåföljd enligt 4 §,  sanktionsavgift enligt 6 § eller sanktionsföreläggande enligt  10 § på grund av en annan omständighet. 

Innan Fastighetsmäklarinspektionen beslutar att avregistrera  en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag med  anledning av en ansökan från mäklaren eller mäklarföretaget,  får inspektionen besluta om motsvarande åtgärder som anges i  första stycket.

17 §   Fastighetsmäklarinspektionen, eller efter överklagande  domstol, får bestämma att ett beslut om återkallelse enligt  4 § första stycket eller 5 § tredje stycket eller om  föreläggande att upphöra med verksamheten enligt 15 § första  stycket ska gälla omedelbart.

Straffansvar

18 §   Den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot  det som föreskrivs i 2 kap. om fastighetsmäklares skyldighet  att vara registrerad döms till böter eller fängelse i högst  sex månader.


5 kap. Överklagande och bemyndiganden

Överklagande av Fastighetsmäklarinspektionens beslut

1 §   Fastighetsmäklarinspektionens beslut enligt denna lag får  överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Inspektionens  beslut om sanktionsföreläggande enligt 4 kap. 10 § får dock  inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om
   1. sådan försäkring för skadeståndsansvar som avses i 2 kap.  8 § 3, och
   2. vilka krav som ska gälla i fråga om utbildning enligt  2 kap. 8 § 4.

3 §   Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt  denna lag.


Övergångsbestämmelser

2021:516
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
   2. Genom lagen upphävs fastighetsmäklarlagen (2011:666).
   3. Registrering som har skett enligt den upphävda lagen gäller  fortfarande. En fastighetsmäklare med registrering för  hyresförmedlare enligt den upphävda lagen har dock inte rätt  att bedriva annan verksamhet än vad en fastighetsmäklare med  registrering för hyresförmedling har rätt till. 
   4. Ett fastighetsmäklarföretag, som vid lagens ikraftträdande  bedriver verksamhet som omfattas av kravet på registrering  enligt lagen och som senast den 1 januari 2022 ansöker om  registrering, får fortsätta att bedriva verksamheten utan att  vara registrerat till dess att beslutet i registreringsfrågan  har fått laga kraft.
   5. En fastighetsmäklare, som vid lagens ikraftträdande - i  enlighet med den upphävda lagens krav - bedriver verksamhet  som enligt den nya lagen kräver registrering i kategorin  särskild registrering för hyresförmedling och som senast den  1 januari 2022 ansöker om sådan registrering eller om  fullständig registrering, får fortsätta att bedriva  verksamheten till dess att beslutet i registreringsfrågan har  fått laga kraft.
   6. En fastighetsmäklare, som vid lagens ikraftträdande  bedriver verksamhet som enligt lagen kräver registrering i  kategorin särskild registrering för hyresförmedling, får  registreras i den kategorin utan att uppfylla kravet på  utbildning i 2 kap. 8 § 4 och de föreskrifter som har  meddelats med stöd av lagen, om han eller hon vid lagens  ikraftträdande sedan minst ett år bedriver och har haft rätt  att bedriva yrkesmässig förmedling av hyresrätter. 
   7. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om  uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
   8. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överträdelser som  har inträffat före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.