SFS 1973:1066

731066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1066 Lag

utkom frän t rycket

ändring i handelsbalfccn;

den 27 dec. 1973

utfärdad den 9 november 1973.

2168

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, a tt 10 kap. 7 § handelsbal-

ken skall ha nedan angivna lydelse.

10 KAP.

7 §2 Skepp och skeppsbygge må ej med laga verkan sättas i pant efter

ty nu ä r sagt. Ej heller må luftfartyg sålunda pantsättas.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
De nya bestämmelserna skall gälla även sådan båt som enligt punkt 5

övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen
(1891: 35 s. 1) skall vara upptagen i skeppsregistret.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1973: 42, LU 22, rs kr 272.

2 S enaste lydelse 1955: 230.

/

:b

6[

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.