SFS 1955:230

550230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i'

f (

1 ,

Nr 230

^

Lag

om ändring i handelsbalken;

i ' ⬢

given Stockholms slott den 12 maj 1956.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 10 kap. 7 § samt 17 kap. 2, 3 och 16 §§ handelsbalken^"

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

10 KAP.

7 §.

Fartyg, som är för fordran intecknat eller äger den dräktighet, att, enligt

Vad särskilt är stadgat, inteckning däri kan meddelas, må ej med laga ver­

kan sättas i pant efter ty nu är sagt. Ej heller må luftfartyg sålunda pant­

sättas.

y

� ⬢

^ Prop. 1955; 13; VU 15; Rskr 130.

;

^ Senaste lydelse av 10 kap. 7 § se 1901: 26 s. 11, av 17 kap, 2 § se 1944: 182, av 17 kap.

;j

§ se 1928: 162 och av 17 kap. 16 § se 1912; 219.

1

119�557025. Svensk författningssamling 1955, Nr227�244

t

i

. '

I

¬

background image

430

1955 .

17 KAP.

2 §.

.i

Vad i

annat dylikt.

Sedan njuta borgenärer betalning av boet, efter ty, som nedan sägs;,

att angående vissa fordringars företräde till betalning ur fartyg, frald.

inlastat gods eller ur luftfartyg och ombordvarande gods gäller vad

är särskilt stadgat.

,

3 §⬢

^

Har någon

alla andra.

j.

,

Den, som för sin fordran har inteckning i fartyg, äge ock samma.

;

månsrätt i fartyget och dess tillbehör. Har någon för sin fordran intec

i luftfartyg, njute han enahanda förmånsrätt i fartyget jämte tillb

samt, med den begränsning varom förmäles i 14 § lagen med särskild

stämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m., i de reservd

som inteckningen må omfatta. För ränta, som före utmätning eller,.'

honkurs, före konkursansökningens ingivande är upplupen, gälle doc

förmånsrätt för längre tid än tre år. �r fartyget eller luftfartyget in

nat för fleres fordringar, äge den företräde, som först sökt inteck

hava flere sökt inteckning samma dag, äge lika rätt.

Därnäst äge

å godset.

Innehar borgenär

därom stadgas.

16 §.

'

;

'

�r gods

sin fordran.

j;

Har under konkursen till boet hörande fast egendom eller luftfartyg e

fl

reservdelar till sådant fartyg blivit till gäldande av fordran, varför eg

'

domen på grund av inteckning eller, där fråga är om fast egendom, en

'f f

11 kap. 2 § jordabalken häftar, utbjuden till försäljning i den ordning, so

I

om utmätt dylik egendom finnes särskilt stadgad, men försäljning io

i

kommit till stånd, äge innehavare av sådan fordran, där han själv äsk

\

försäljning till fordringens gäldande eller har sämre rätt än den, som s

lunda äskat försäljning, njuta betalning för sin fordran såsom i första s

ket sägs utan hinder därav, att egendomen fortfarande häftar för fordrin

en; har den bjudna köpeskillingen lämnat tillgång till betalning av någ

del av den fordran, till vars gäldande försäljning skolat ske, äge fordring

innehavare allenast för återstoden den rätt nu sagts.

. V'

t ^

; t

vK

'j/i

\i

.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 maj 1955.

GUSTAF ADOLF

'

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

⬢ .4-:

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.