SFS 1975:247

750247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:247

om ändring i lagen (1914:45) om kommission, han-

ytkomMn trycket

delsagentur och handelsresande;

den 3 juni 1975

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 47 och 55 §§ lagen (1914:45)

om kommission, handelsagentur och handelsresande skall ha nedan
angivna lydelse.

47 § Försättes kommittenten eller kommissionären i konkurs, skäll ⬢

kommissionärens uppdrag anses förfallet. Utan hinder av kommit-
tentens konkurs får dock kommissionären göra uppdraget gällande för
tiden intill utgången av dagen efter den då kungörelse om konkurs­
beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar, om han ej tidigare

ägde eller bort äga kännedom om konkursen.

55 § Utan hinder därav att kommissionärens uppdrag återkallats eller
av annan anledning upphört och att han förty icke är berättigad att
förfoga över gods, som av honom innehaves för kommittentens

räkning, skall, där han ändock säljer eller annorledes förfogar över

sådant gods, förfogandet gälla till förmån för tredje man, som vid sitt

förvärv varken ägde eller bort äga kännedom om att uppdraget

upphört och att i följd därav förfogandet var oberättigat.

⬢ Prop. 1975:6, LU I2,rskr91 .

¬

background image

SFS 1975: 247

h.:

⬢;i ;5-'

Om kommissionärens uppdrag förfallit till följd av kommittentens

konkurs, skall dock rättshandling som kommissionären företager icke

på grund av bestämmelsen i första stycket ha större verkan mot
konkursboet än den skulle haft, om kommittenten själv företagit den.
Har uppdraget förfallit därför att kommissionären försatts i konkurs,

äger tredje man ej åberopa bristande kännedom om konkursen i vidare

mån än han kunnat göra, om godset tillhört kommissionären.

Denna lag träder i kraft den I juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.