SFS 1990:934

900934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:934 Lag

Utkom från trycket
den 2 oktober 199 0

om ändring i la gen (1914:45) om kommission,

handelsagentur och handelsresande;

utfärdad den 6 september 1990.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs i fråga om lagen (1914:45) om kom­

mission, handelsagentur och handelsresande

dels att 56 § skall ha (olja nde lydelse,
deis att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 56 a §, av följande

lydelse.

56 § Genom avtal, som kommissionären, for kommittentens räkning

men i e get namn, ingår med tred je man, förvärvar denne fordringsrätt mot
kommissionären och inte, i vidare mån än som följer av 56a§, mot
kommittenten.

Tredje man kan icke mot kommissionären eller hans borgenärer grunda

någon r ätt därå, att kommissionären av kommittenten har att fordra eller
bekommit gods eller penningar till fullgöran de av avtalet.

56 a § Har en konsument förvärvat en vara av en näringsidkare som har
överlåtit varan i kommission för en annan näringsidkares räkning och är

förhållandena sådana att konsumenten enligt 46 § första stycket konsu-

mentköplagen (1990:932) har rätt att rikta anspråk mot en näringsidkare i
tidigare säljled, har konsumenten rätt att mot kommittenten rikta samma

anspråk på grund av fel på varan som han kan göra gällande mot säljaren.

Vad som foreskrivs i 46 § andra stycket konsumentköplagen skall ej gälla i

sådana fall.

En konsument som med stöd av 46 § konsumentköplagen har rätt att

rikta anspråk mot en kommissionär i dennes egenskap av näringsidkare i

tidigare säljled har rätt att göra samma anspråk gällande mot dennes
kommittent, om kommittenten är näringsidkare.

Bestämmelserna i 46 § tredje stycket konsumentköplagen om reklama­

tion med anledning av anspråk mot näringsidk are i tidigare säljled tilläm-

1746

' Prop. 1989/90:89, LU35. rskr. 300.

¬

background image

\

pas också när kon sumenten vil l rikta an språk mot någ on som är kommit-

SFS 1990:934

bnt.

I

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.