SFS 1991:352

910352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:352 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1914:45) om kommission,

den 28 maj 1991

handelsagcntur och handelsresande;

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs i fråga om lagen (1914:45) om kom­

mission, handelsagentur och handelsresande

dels att 3 och 4 kap. skall upphöra att gälla,

dels att kapitelindeiningen och rub rikerna till 1 och 2 kap. skall utgå,
dels att lagens rubrik och 27 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 § skall sättas närmast före I §.

Lag (1914:45) om kommission
27

Handelskommissionär är berättigad till provision å avtal, som han

under uppdragstiden för kommittentens räkning ingår med tredje man.

' Prop. 1990/91:63. LU25, rskr. 220 .

594

' Senaste lydelse 1974:219.

¬

background image

Har kommissionären varaktigt uppdrag och ingås avtal för kommittén-

SFS 1991:352

tens räkning efter uppdragets slut, har kommissionären rätt till provision

på avtalet, om tredje mans anbud kommit kommittenten eller kommissio­

nären till handa under uppdragstiden.

Ingås avtal efter uppdragets slut i annat fall än som avses i andra stycket,

är kommissionären likaledes berättigad till provision (efter provision), om
avtalet kan anses ha kommit till stånd genom hans medverkan under

uppdragstiden.

Förebringas ej utredning om efterprovisionens storlek och har uppdra­

get varat minst ett år, skall efterprovision utgå med belopp som mots varar
tre månaders provision, beräknad efter genomsnittet av månadsprovisio­

nerna under uppdragets sista år. Vad nu sagts gäller dock ej, om uppsäg­

ning skett med minst sex månad ers uppsägningstid.

Kommissionären kan inte före uppdragets slut med bindande verkan

avstå från den rätt till ersättning som t illkommer honom enligt tredje och

Ijärde styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. 1 fråga om agentur-, handelsresande-eller platsförsäljaravtal som har

ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas lagen i sin tidigare lydelse till

och me d den 31 december 1993.

3. Om det i en lag hänvis as till lagen (1914:45) om kommission, han­

delsagentur och handelsresande skall hänvisningen i stället avse lagen

(1914:45) om kommission .

På regeringens vägnar

LAILA FRE! VALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.