SFS 1989:835

890835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:835 Lag

Utkom från trycket

den 24 novemb er 1989

om ändring i lagen (1914:45) om kommission,

handelsagentur och handelsresande;

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 § lagen (1914:45) om kommis­

sion, handelsagentur och handelsresande skall ha följande lydelse.

31 § Försäljningskommissionär, som givit kommittenten förskott å kö­

peskillingen eller som eljest i anledning av uppdraget har fordringsrätt hos

kommittenten, äge i det gods, som lämnats honom till försäljning, panträtt
till sä kerhet för sådan fordran, såvida han själv eller genom annan är i
besittning av godset eller av konossement eller sådan fraktsedel därå, att

avsändaren icke utan företeende av densamma äger förfoga över godset.

Bestämmelserna om panträtt i första stycket tillä mpas även på rättighe­

ter som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827). I sådana fall krävs i

stället för besittning att panträtten registreras enligt sistnämnda lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

Prop. 1988/89:152, 1989/90: LU5, rskr. 22.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.