SFS 1994:1011 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Kommissionslag (2009:865) / SFS 1994:1011 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission
SFS 1994_1011 Lag om ändring i lagen (1914_45) om kommission

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1914:45) om kommission;

SFS 1994:1011

Utkom från trycket
den 28 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1914:45) om kommis-

sion skall ha följande lydelse.

37 §2 �r gods, som inköpts för kommittentens räkning, försänt till ho-
nom, och försättes han i konkurs, eller får han till stånd offentlig ackords-
förhandling utan konkurs, eller finnes han eljest vara på sådant obestånd,
att det måste antagas, att fordran, varför kommissionären skulle haft

panträtt i godset, om det funnits hos honom, icke kommer att rätteligen
gäldas, skall vad i 39 och 41 §§ lagen om köp och byte av lös egendom samt

13 kap. 57 § och 14 kap. 5 § andra stycket sjölagen (1994:1009) är stadgat

om säljares rätt att hindra godsets utgivande eller i visst fall kräva det åter
från köparens borgenärer äga motsvarande tillämpning. Har kommissio-

nären gjort bruk av den rätt, äge han göra sin panträtt i godset gällande
såsom här ovan i 33 och 34 §§ sägs.

Lag samma vare, där försäljningskommissionär sänt gods, som han haft

till försäljning, tillbaka till kommittenten, och denne försättes i konkurs
eller får till stånd offentlig ackordsförhandling utan konkurs eller eljest
finnes vara på sådant obestånd, som i första stycket sägs.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2

Senaste lydelse 1921:237.

2127

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.