SFS 1996:187 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission

SFS 1996_187 Lag om ändring i lagen (1914_45) om kommission

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:187
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1914:45) om kommission;

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (1914:45) om kom-

mission2 skall ha följande lydelse.

31 §3 Försäljningskommissionär, som givit kommittenten förskott å
köpeskillingen eller som eljest i anledning av uppdraget har fordringsrätt
hos kommittenten, äge i det gods, som lämnats honom till försäljning,
panträtt till säkerhet för sådan fordran, såvida han själv eller genom annan

är i besittning av godset eller av konossement eller sådan fraktsedel därå,
att avsändaren icke utan företeende av densamma äger förfoga över godset.

Bestämmelserna om panträtt i första stycket tillämpas även på rättigheter

som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827). I sådana fall krävs i
stället för besittning att panträtten registreras enligt sistnämnda lag. Sådan
registrering krävs dock inte i fråga om rättigheter som är förvaltarregistre-
rade.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:352.

3

Senaste lydelse 1992:1311.

303

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.