SFS 1998:1480 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission

981480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1914:45) om kommission;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 § lagen (1914:45) om kommis-

sion skall ha följande lydelse.

31§

2

Försäljningskommissionär, som givit kommittenten förskott å köpe-

skillingen eller som eljest i anledning av uppdraget har fordringsrätt hos
kommittenten, äge i det gods, som lämnats honom till försäljning, panträtt
till säkerhet för sådan fordran, såvida han själv eller genom annan är i besitt-
ning av godset eller av konossement eller sådan fraktsedel därå, att avsända-
ren icke utan företeende av densamma äger förfoga över godset.

Bestämmelserna om panträtt i första stycket tillämpas även på rättigheter

som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument. I sådana fall krävs i stället för besittning att panträtten registreras
enligt sistnämnda lag. Sådan registrering krävs dock inte i fråga om rättighe-
ter som är förvaltarregistrerade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1996:187.

SFS 1998:1480

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.