SFS 1998:1480 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Kommissionslag (2009:865) / SFS 1998:1480 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission
981480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1914:45) om kommission;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 § lagen (1914:45) om kommis-

sion skall ha följande lydelse.

31§

2

Försäljningskommissionär, som givit kommittenten förskott å köpe-

skillingen eller som eljest i anledning av uppdraget har fordringsrätt hos
kommittenten, äge i det gods, som lämnats honom till försäljning, panträtt
till säkerhet för sådan fordran, såvida han själv eller genom annan är i besitt-
ning av godset eller av konossement eller sådan fraktsedel därå, att avsända-
ren icke utan företeende av densamma äger förfoga över godset.

Bestämmelserna om panträtt i första stycket tillämpas även på rättigheter

som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument. I sådana fall krävs i stället för besittning att panträtten registreras
enligt sistnämnda lag. Sådan registrering krävs dock inte i fråga om rättighe-
ter som är förvaltarregistrerade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1996:187.

SFS 1998:1480

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.