SFS 2008:492 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

080492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 och 19 §§ konsumentköplagen

(1990:932) ska ha följande lydelse.

18 §

2

Varan är felaktig om den

1. säljs i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 36 §

produktsäkerhetslagen (2004:451) eller mot ett annat försäljningsförbud
som har meddelats i författning eller av en myndighet väsentligen i syfte att
förebygga att den som använder varan drabbas av ohälsa eller olycksfall el-
ler för att annars hindra användning av en vara som inte är tillförlitlig från
säkerhetssynpunkt, eller

2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller

hälsa.

19 §

3

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana upp-

gifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid
marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana

uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än sälja-
ren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid marknadsfö-
ringen av varan eller annars före köpet.

Första och andra styckena gäller inte, om säljaren visar att uppgifterna har

rättats i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte har inverkat på köpet.
Andra stycket gäller inte heller, om säljaren visar att han varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter föreläggande

enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) lämna säkerhetsinformation om va-
ran eller underlåtit att lämna sådan information om varans egenskaper eller
användning som säljaren enligt marknadsföringslagen (2008:486) har ålagts
att lämna. Detsamma gäller om föreläggandet eller åläggandet har meddelats
varans tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled tagit befattning
med varan och säljaren har känt till eller borde ha känt till underlåtenheten
att fullgöra föreläggandet eller åläggandet. En förutsättning för att varan ska

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2004:458.

3

Senaste lydelse 2004:458.

SFS 2008:492

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:492

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

anses felaktig enligt detta stycke är dock att underlåtenheten kan antas ha in-
verkat på köpet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.