SFS 2014:11 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

140011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5, 13 och 43 §§ konsumentköp-

lagen (1990:932) ska ha följande lydelse.

5 §

Om det inte följer av avtalet när varan ska avlämnas, ska den avlämnas

utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks.

Om köparen inte har fått kredit, är säljaren inte skyldig att lämna ut varan

förrän den betalas.

13 §

3

Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig bety-

delse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat sälja-
ren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller
hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren meddelar att
han eller hon inte kommer att avlämna varan.

Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd till-

läggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva
köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper
får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte
kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid,

får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att
kravet framställdes.

43 §

Om köpet hävs, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och

köparens skyldighet att betala köpesumman.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten utan

onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot. Var och en
får då hålla inne vad som tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska
lämnas tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd
och ränta som han eller hon kan vara skyldig att betala.

Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad han eller hon

har tagit emot till dess att omleverans sker.

1 Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om
konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv
85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304,
22.11.2011, s. 64, Celex 32011L0083).

3 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2014:11

Utkom från trycket
den 28 januari 2014

background image

2

SFS 2014:11

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.