SFS 1973:877

730877.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ag;

SFS 1973: 877

utfärdad den 7 december 1973.

Utkom från trycket

den 11 dec. 1973

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning när konsument av näringsidkare köper

vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som säljes i

näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet.

1 Prop. 1973; 138, LU 36, rs kr 347.

1733

¬

background image

SFS 1973: 877

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om köp

från annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som

ombud för säljaren.

2 § Vid köp som omfattas av denna lag skall köparen alltid ha de be­

fogenheter som tillerkännes köpare i lagen. Förbehåll som inskränker
sådan befogenhet är ogiltigt.

Första stycket utgör ej hinder mot att i stället för bestämmelse i la­

gen tillämpa vad som på grund av avtal eller enligt lagen (1905: 38

s. 1) om köp och byte av lös egendom eller eljest gäller beträffande

köparens förhållande till säljaren eller annan mot vilken han får ut­

öva befogenhet enligt denna lag, under förutsättning att därigenom
längre gående befogenhet än enligt lagen tillerkännes köparen.

Köparens förhållande till säljaren

3 § Har säljaren ej avlämnat varan i rätt tid och beror det ej av kö­

paren eller händelse för vilken denne står faran, får köparen häva köpet,
om ej säljaren efter uppmaning av köparen avlämnar varan inom skälig

tid. Detta gäller dock ej om dröjsmålet är av ringa betydelse för köpa­

ren. Även utan att sådan uppmaning lämnats har köparen rätt att häva
köpet, om det av annan anledning måste ha stått klart för säljaren att

dröjsmålet är av ej ringa betydelse för köparen. Villkor som inskränker

köparens rätt att häva köpet skall dock gälla vid köp av vara, som till­

verkats särskilt efter köparens anvisningar eller önskemål eller som säl­

jaren eljest måste antagas sakna möjlighet att på rimliga villkor av­

yttra till annan än köparen, om det ej är uppenbart att genom dröjs­

målet köparens syfte med avtalet skulle väsentligen förfelas.

Dröjer säljaren att avlämna vara, som skall betalas vid eller efter

den tid som bestämts för avlämnandet, får köparen innehålla köpeskil­
lingen till dess varan hålles honom till handa.

4 § Ar varan behäftad med fel, som säljaren åtagit sig att avhjälpa,
och avhjälpes ej felet inom skälig tid efter det att köparen framställt

anspråk på grund av felet eller avlämnas ej inom samma tid felfri vara
i den felaktigas ställe, får köparen göra avdrag på köpeskillingen, kräva
skälig ersättning för avhjälpande av felet eller, om felet är av ej ringa

betydelse för honom, häva köpet. Villkor som inskränker köparens rätt
alt häva köpet skall dock gälla, om betydande skada skulle åsamkas

säljaren genom att köpet häves och han erbjuder köparen skälig ersätt­

ning för felet samt det ej är uppenbart att varan icke kan användas för

sitt ändamål.

Avser felet vara, som skall betalas vid eller efter den tid som bestämts

för avlämnandet, får köparen innehålla köpeskillingen till dess felet av­

hjälpts eller felfri vara hålles honom till handa. Ar det uppenbart att

felet är av endast ringa betydelse för köparen, får han dock ej inne­

hålla mer än vad som kan antagas motsvara dubbla kostnaden för felets

avhjälpande.

Första och andra styckena gäller även om åtagandet att avhjälpa fe-

1734

let gjorts för säljarens räkning av varans tillverkare eller annan.

¬

background image

5 § Är varan behäftad med fel och skall ej detta avhjälpas på grund

SFS 1973; 877

av åtagande som avses i 4 §, får köparen göra avdrag på köpeskillingen

eller, om felet är av ej ringa betydelse för honom, häva köpet. I fråga
om giltigheten av villkor som inskränker köparens rätt att häva köpet

äger 4 § första stycket andra punkten motsvarande tillämpning.

Har köparen framställt anspråk på grund av felet och erbjuder sig

säljaren därvid att avhjälpa detta eller att avlämna felfri vara i den fel­

aktigas ställe, får köparen ej göra gällande befogenhet enligt första

stycket, om rättelsen sker genast och utan kostnad eller väsentlig olägen­

het för honom. I fråga om rätt för köparen att innehålla köpeskillingen
äger 4 § andra stycket motsvarande tillämpning.

6 § I fall som avses i 3 §, 4 § första och tredje styckena samt 5 § första
stycket har köparen rätt till skälig ersättning för utgift som han ådragit

sig till följd av dröjsmål eller fel, om ej säljaren visar att försummelse

icke ligger honom till last. Rätt till ersättning för avhjälpande av fel
tillkommer dock ej köparen i annat fall eller i vidare mån än som före-

skrives i 4 §.

7 § Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller i annons

eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köpa­
rens kännedom lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller
användning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall va­
ran anses behäftad med fel. Detta gäller dock ej, om säljaren tydligt

rättat uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit be­

fattning med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan vilse­

ledande uppgift som avses i första stycket och kan den antagas ha in­

verkat på köpet, skall varan anses behäftad med fel, om säljaren åbe­

ropat uppgiften eller, fastän han insett eller uppenbarligen bort inse

att uppgiften var vilseledande, underlåtit att tydligt rätta den.

8 § Säljes varan i strid mot förbud att saluhålla vara, vilket medde­

lats i författning eller av myndighet väsentligen i syfte att förebygga
att den som använder varan ådrager sig ohälsa eller drabbas av olycks­
fall eller för att eljest hindra användning av vara som ej är tillförlitlig

från säkerhetssynpunkt, skall varan anses behäftad med fel. Detsamma
gäller, om varan är så bristfällig att dess användning medför uppenbar
fara för köparens eller annans liv eller hälsa.

9 § Har varan sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll,
skall den även i annat fall än som avses i 7 eller 8 § anses behäftad

med fel, om den ej är sådan som köparen haft anledning räkna med

samt säljaren måste ha insett detta men underlåtit att upplysa köparen
om rätta förhållandet. Detsamma gäller, om varan är i väsentligt sämre

skick än köparen med hänsyn till varans pris och omständigheterna i

övrigt haft skäl att förutsätta.

10 § Har säljaren eller annan för hans räkning genom garanti eller

liknande utfästelse åtagit sig att svara för varan under viss angiven tid,
skall varan anses behäftad med fel, om den avviker från vad som följer

1735

¬

background image

SFS 1973: 877

av utfästelsen och det ej göres sannolikt att avvikelsen beror av olycks­
händelse eller eljest av omständighet som är att hänföra till köparen.

11 § Vill köparen göra gällande befogenhet på grund av fel i varan,

skall han underrätta säljaren om felet inom skälig tid efter det att han

märkt eller bort märka detta, dock ej senare än ett år från det han
mottog varan. Har annan än säljaren för dennes räkning åtagit sig att

avhjälpa fel i vara n, får underrättelsen i stället lämnas till den som gjort
åtagandet.

Försummar köparen att lämna underrättelse såsom anges i första

stycket, förlorar han rätten att göra gällande befogenhet på grund av

felet.

Köparens förhållande till varans tillverkare ni. fl.

12 § Har varans tillverkare eller annan för säljarens räkning åtagit sig

att avhjälpa fel i varan och visar han försummelse vid fullgörande av

åtagandet, skall han ersätta köparen dennes skada, om den ej är ringa.

13 § Köparen har rätt att kräva fullgörande av åtagande som avses

i 12 §, om han lämnat underrättelse såsom anges i 11 §.

14 § Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit

befattning med varan, för egen eller säljarens räkning på varans för­
packning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till

allmänhetens eller köparens kännedom uppsåtligen eller av vårdslöshet

lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning
och kan uppgiften ant agas ha inverkat på köpet, skall han ersätta skada

som därigenom tillfogas köparen.

Särslulda bestämmelser om Icreditköp

15 § Har säljaren lämnat anstånd med erläggande av köpeskillingen

eller del därav och överlåter eller pantsätter han sin fordran, är köparen
ej bunden av köpevillkor, varigenom han helt eller delvis har avstått från

rätten att framställa invändningar på grund av köpet mot ny borgenärs
krav på betalning.

16 § Erlägges köpeskillingen eller del därav med belopp, som köparen

i samband med köpet genom säljarens förmedling erhållit som lån av

bank eller annan, med vilken säljare n samarbetar för sådan förmedling

av lån, får köparen mot långivarens krav på betalning framställa samma
invändningar på grund av köpet som han äger göra mot säljaren.

17 § Lämnar säljaren anstånd med erläggande av köpeskillingen eller

del därav, får han ej mottaga av köparen ingången växclförbindelse be­

träffande det som ej crlagts. Han får ej heller till bevis för sin fordran
mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan av denne

1736

ingången skuldförbin delse, vars överlåtelse eller pantsättning inskränker

¬

background image

köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet, om ny

SFS 1973: 877

borgenär i god tro förvärvar fordringshandlingen.

Första stycket första punkten äger ej tillämpning på egen växel, som

är utställd av bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller kreditkassa
inom jordbrukskasserörelsen.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket dömes till böter.

Avslutaiiöe bestämmelser

18 § Har meddelande, som köparen vill lämna säljaren eller annan

enligt 3, 4, 11 eller 13 §, inlämnats för befordran med post eller telegraf
och försenas det eller kommer det ej fram, skall denna omständighet

icke föranleda att köparen förlorar rätten att göra gällande befogenhet
enligt denna lag.

19 § Lagen äger ej tillämpning på ersättning för förlust som köparen

lider genom personskada eller skada på annan egendom än den sålda
varan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

CARL L IDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.