SFS 1975:1419

751419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1419 Lag

utkom f rån trycket

ändring i konsumcntköplagen (1973: 877);

den 20 januari 1976

utfärdad den 15 december 1975.

2650

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 7, 8 och 14 §§ konsument-

köplagen (1973: 877) skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller i annons

eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köpa­

rens kännedom lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet el­

ler användning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall

varan anses behäftad med fel. Detta gäller dock ej, om säljaren tydligt

rättat uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit befatt­

ning med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan vilsele­
dande uppgift som avses i f örsta stycket och kan den antagas ha inver­
kat på köpet, skall varan anses behäftad med fel, om säljaren åberopat

uppgiften eller, fastän han insett eller uppenbarligen bort inse att upp­
giften var vilseledande, underlåtit att tydligt rätta den.

Har säljaren underlåtit att lämna sådan information om varans be­

skaffenhet eller användning som han enligt marknadsföringslagen

(1975: 1418) har ålagts att lämna, skall varan anses behäftad med fel,

om underlåtelsen kan antagas ha inverkat på köpet. Detsamma gäller,
om åläggandet har meddelats varans tillverkare eller annan, som i tidi­
gare säljled tagit befattning med varan, och säljaren har känt till eller

bort känna till underlåtelsen att fullgöra åläggandet,

8 § Säljes varan i strid mot förbud enligt 4 § marknadsföringslagen

(1975: 1418) eller eljest i strid mot förbud att saluhålla vara, vilket

meddelats i författning eller av myndighet väsentligen i syfte att före­
bygga att den som använder varan ådrager sig ohälsa eller drabbas av

olycksfall eller för att eljest hindra användning av vara som ej är till­
förlitlig från säkerhetssynpunkt, skall varan anses behäftad med fel.
Detsamma gäller, om varan är så bristfällig att dess användning medför
uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa.

14 § Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit

befattning med varan, för egen eller säljarens räkning på varans för­
packning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till
allmänhetens eller köparens kännedom uppsåtligen eller av vårdslöshet

lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning
och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall han ersätta skada
som därigenom tillfogas köparen. Motsvarande gäller, om varans till­

verkare eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan,
har underlåtit att lämna sådan information om varans beskaffenhet eller

1 Prop. 1975/76: 34, NU 1 4, rskr 108.

¬

background image

användning som han enligt marknadsföringslagen (1975: 1418) har ålagts

SFS 1975: 1419

att lämna och underlåteisen kan antagas ha inverkat på köpet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

1

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.