SFS 1985:716

850716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:716 Konsumenttjänstlag;

Utkom från trycket

den 3 september 1985

utfärdad den 11 juli 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare i sin yr kesmäs­

siga verksamhet utför åt konsumenter huvudsakligen för enskilt ändamål i

fall då tjänsten av ser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,

2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på

mark eller i vatten eller på andra fasta saker, dock ej arbete som avse r
uppförande av byggnader för bostadsändamål eller annat arbete som den
som uppför byggnaden har åtagit sig att utföra i samband därmed,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

2 § Lagen gäller inte

1. tillverkning av lösa saker, utom då konsumenten skall tillha ndahålla

en väsentlig del av materia let,

2. installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför

för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak,

3. arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för att avhjälpa

fel i den sålda egendomen.

i

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i

lagen.

Uppdraget m.m.

Utförande och material

4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare

med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med

denne i den utsträ ckning som det behövs och är möjligt.

Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren

t

skall tillhandahålla behövligt material.

Säkerhet
5 § Näringsidkaren skall särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

1. i stri d mot sådan a författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som

väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt

från säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 4 § marknads föringslagen (1975: 1418).

1614

' Prop. 1984/85: 110, LU 42, rskr 344.

¬

background image

• ^Näringsidkarens skyldighet att avråda

Spg 1985:716

6 § Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten

eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för

konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att låta utföra tjäns­
ten.

Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan

anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset för tjänsten kan
bli betydligt högre än ko nsumenten hade kunnat räkna med, skall närings­
idkaren und errätta konsumenten om förhållande t och begära ha ns anvis­

ningar.

Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak

inte anvisningar av honom inom rimlig tid, skall näringsidkaren avbryta

påbörjat arbete. Detta gäller dock ej, om det finns särskilda skäl att anta att
konsumenten ändå önskar få tjänsten utförd.

7 § Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och

finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från

att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte
större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade
avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den.

För kostnader som inte ersätts enligt första stycket har näringsidkaren

dock rätt till ersättning i den mån konsumenten a nnars skulle gynnas på ett
oskäligt sätt.

Tilläggsarbete

8 § Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på
grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföra s samtidigt med
detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och

begära dennes anvisningar.

Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak

inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra
tilläggsarbetet

1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till

priset för den avtalade tjänsten, eller

2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få

tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan

uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumen­
tens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det.

I fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 §.

Fel hos tjänsten

Vad som avses med fel

9 § Tjänsten skall anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2, sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till

1615

•'t,'-" '

¬

background image

'W i •

SFS 1985:716

att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetss

punkt, eller

3. vad som därutö ver får anses avtalat.

;

Tjänsten skall också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbild'

enligt 4 § marknadsföringslagen (1975:1 418) eller om näringsidkaren inte

har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig a tt utföra enligt 8 §

tredje stycket.

10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från

sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet
eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i
samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföring har l äm­

nats

1. av näringsidkaren,

2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller liknan­

de organisation för näringsidkarens räkning, eller

3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i tidigare

led.

Första stycket gäller ej i fråga om uppgifter som i tid har rättats på ett

tydligt sätt.

11 § Tjänsten skall slutligen anses felaktig, om näringsidkaren i annat fall

än som avses i 6 § första stycket före avtalets ingående har underlå tit att
upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaf­
fenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller b orde ha

känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för
konsumenten. En förutsättning för att tjänsten skall anses felaktig är dock

att underlåtenheten kan antas ha inverkat på avtalet.

12 § Frågan om tjänsten är felaktig skall bedömas med hänsyn t ill förhål­

landena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. Avser tjänsten en s ak

som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak bef inner
sig i h ans besittning, anses uppdraget avslutat först när saken har kommit i
konsumentens besittning.

Om näringsidkaren har utfört tjänsten men uppdraget inte kan avslutas i

rätt tid på grund av något förhållande på konsumentens sida, är den

avgörande tidpunkten i stället den då uppdraget skulle ha avslutats.

13 § Försämras resultatet efter den tidpunkt som anges i 12 §, skall

tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren
har åsidosatt vad som ålegat honom enligt avtalet eller denna lag.

14 § Har näringsidkaren genom en garanti eller liknande utfäs telse åtagij
sig att under en viss tid efter den tidpunkt som anges i 12 § svara fö r

resultatet av tjänsten och försämras det utfästa resultatet under den an ­

givna tiden, skall tjänsten anses felaktig.

Första stycket gäller ej, om näringsidkaren gör sannolikt att förs ämring­

en beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på

vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kon su- /

1616

mentens sida.

,'

¬

background image

;45 § Avser tjänsten förvaring av en lös sak gäller i stället f ör vad som

SFS 1985:716

, sägs i 9, 10 och 12 -14 §§ att tjän sten skall anses felaktig, om förvaringen

anordnas på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentli­

gen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från
säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten skall också anses felaktig, om förvaringen anordnas i strid mot

förbud enligt 4 § marknadsföringslagen (1975: 1418) e ller på e tt sätt som
avviker från sådana uppgifter enligt 10 § som inte i tid har rättats på et t

tydligt sätt.

Påföljder vid fel
16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på

konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §.
Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också

göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.

Dessutom får konsu­

menten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.

I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än närings­

idkaren finns bestämmelser i 33 §.

Reklamation

17 § Vill kon sumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han under­

rätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller
bort märka felet (reklamation). Reklamation får dock inte ske senare än två

år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anlägg­

ningar på mark e ller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att
uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande
utfästelse.

Har näringsidkaren handlat i stri d mot tro och heder, far reklamation

alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades.

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller

avsänts på annat ändamål senligt sätt, anses reklamation ha skett när detta
gjordes.

18 § Reklamerar konsumenten inte inom den tid som följer av 17 §,
förlorar han rätten att åberopa felet.

Konsumentens rätt att hålla inne betalningen

19 § Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fo rdras
för att ge honom säke rhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.

Avhjälpande

20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet,

om det inte medför ol ägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är
oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet,

om han genast efter det att reklamation har kommit honom tillhanda

1617

¬

background image

SFS 1985:716

erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl
avvisa erbjudandet.

Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett

näringsidkaren tillfälle till det.

Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock

inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts

felfritt el ler, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jäm förlig

händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt a vta­
let om tjänsten ha r tillhandahållit och be kostat.

Prisavdrag och hävning
21 § Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 2 0 §, får konsumenten göra

avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förf elat, får konsumenten i s tället

häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts i strid mot för bud

enligt 4 § marknadsföringslagen (1975:1418).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den

inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten
får denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att
syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat eller utförs tjänsten i strid mo t

förbud enligt 4 § marknadsföringslagen, får konsumenten i stället häva

avtalet i dess he lhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta a tt

den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumen­

ten, får denne häva avtalet.

Frisavdragets storlek

22 § Ett prisavdrag skall motsvara vad det kostar konsumenten att fa
felet avhjälpt, bortsett från sådana kostnader som avses i 20 § Qärde
stycket andra meningen. Om ett på detta sätt beräknat prisavdrag är

oskäligt st ort i förhållande till den betydelse som felet har för kon sumen­

ten, skall prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten.

Avser tjänsten förvaring, skall prisavdraget alltid svara mot felets bety­

delse för konsumenten.

Verkningar av hävning
23 § Häver konsumenten avtalet, har näringsidkaren inte rätt till be tal­
ning för tjänsten. Näringsidkaren har rätt att återfå det material som h an

har tillhandahållit, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägen­
heter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall kon su­

menten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan åter lämnas,

dock högst med ett belopp som motsva rar dettas värde för konsumenten.

Har tjänsten utförts till en del och häver konsumenten avtalet beträffan­

de återstående del, har näringsidkaren rätt till betalning med ett belopp

som motsvarar priset för tjänsten i d ess helhet med avdrag för vad det

kostar konsumenten att få den återstående delen utförd.

1618

\-V-

¬

background image

Näringsidkarens dröjsmål

SFS 1985:716

Vad som avses med dröjsmål

24 § Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdra get, utan att
det beror på något fö rhållande på konsumentens sida, inte har avslutats
inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom
den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som ä r normalt för en
tjänst av samma art och omfattning.

Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren

inte iakttar en överenskommen tid för påböijande av tjänsten eller för ett
arbetes framskridande.

Påföljder vid dröjsmål
25 § Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla i nne

betalningen enligt 27 §. Han får välja mellan att kräva att näringsidkaren
utför tjä nsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom far
konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i

31 §.

Reklamation
26 § Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra
skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han
senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat närings­

idkaren om att han vill åberopa d röjsmålet (reklamation).

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller

avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta
gjordes.

Konsumentens rätt att hålla inne betalningen

27 § Konsumenten får hålla inne s å mycket av betalningen som fordras

för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av dröjsmål på näringsid­

karens sida.

Om betalning enligt avtalet skall ske vid arbetets påböijande eller under

arbetets fortskridande, får konsumenten, även om det inte följer av första
stycket, intill dess att arbetet påbörjas eller fortskrider hålla inne den del
av betalningen som har förfallit efter dröjsmålets inträde. I fråga om

betalning för sådan del av tjänsten som har utförts får konsumenten dock

inte hålla inne mer än som följer av f örsta stycket.

Konsumentens rätt att få tjänsten utförd

28 § Konsumenten får kräva att näringsidkaren utför tjänsten, om det
inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt
stora i förhållande till ko nsumentens intresse av att avtalet fullföljs.

Hävning
29 § Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva
avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten

dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Även i ett

sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak
är förfelat på grund av dröjsmålet.

1619

¬

background image

'U'

SFS 1985:716

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål

väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet i enlighet me|'
vad som sägs i första stycket.

' t

' -7

Verkningar av hävning

''

30 § I fråga om verkningarna av hävning tillämpas 23 §.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet m. m.

Skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål

31 § Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som de n­

ne tillfogas på grund av fel eller dröjsm ål, om inte näringsidkaren visar att

skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har
anlitats för att utföra tjänsten.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål

omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan

egendom som tillhör konsum enten eller någon medlem av hans hushåll.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning

enligt första eller andra stycket ej skall omfatta förlust i näri ngsverksam­

het.

Skadeståndsskyldighet i övrigt

32 § Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör ko nsu­

menten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i '
näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsid­
karens även i annat fall än som sägs i 31 § skyld ig att ersätta skadan, om
inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom

eller någon som på hans sida h ar anlitats för att utföra tjänsten.

Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsu­

menten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens

sida. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon

medlem av konsumentens hushåll.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning

enligt första eller andra stycket på grund av skada på egendom ej skall
omfatta förlust i näringsve rksamhet.

Skadeståndsskyldighet för tredje man i vissa fall
33 § Har någon som avse s i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen eller
av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedömning­
en av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på

grund därav felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att
ersätta konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avse s i 10 § första styck et 2 eller 3 underlåtit att lämna

sådan information av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet

eller ändamålsenlighet som han enligt marknadsföringslagen (1975:1418)

har ålagts att lämna och kan underl åtenheten antas ha inverkat på avtalet

om tjänsten, är han skyldig att ersätta konsumenten skada som denn e

därigenom tillfogas.

,

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar ävep : ?

1620

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egend om sopi.r,).

tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll.

''

¬

background image

mkning nv skadestånd

SFS 1985:716

^4 .§ Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungan­

de med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden,

kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Härvid skall även
beaktas föreliggande försä kringar och försäkringsmöjligheter på den ska­

delidandes sida, den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och

hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

Undantag för personskada
35 § Bestämmelserna i 31—34 §§ gäller inte ersättning för personskada.

Priset m. m.
Priset

36 § I den mån priset inte följer av avtale t, skall konsumenten betala vad
som ä r skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande,
gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstill­

fallet samt omständigheterna i övrigt.

Har näringsidkaren lämnat en ungefarlig prisuppgift får det uppgivna

priset dock inte överskridas med mer än 15 p rocent, såvida inte någon

annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg
enligt 38 §.

37 § Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart för­

beredande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för
en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för undersökningen, om
han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt har haft skäl att anta
att undersökningen skulle göras utan ersättning.

Pristillägg

38 § Näringsidkaren har rätt till pristill ägg

1. om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §,

eller

2. om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att

hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när

avtalet träffades.

I fråga om pristilläggets storlek gäller b estämmelserna i 36 §.

Betalning efter olyckshändelse m.m.

39 § Konsumenten är inte skyldig att betala för arbete som näringsid­

karen har utfört eller material som denne har tillhandahållit i den mån

arbetet eller materialet försämras eller går förlorat genom en olyckshändel­
se eller därmed jämförlig händelse som inträffar före den tidpunkt som
anges i 1 2 §.

Specificerad räkning
40 § Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en
specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för
konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den

1621

. t

¬

background image

SFS 1985:716

mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räknj

en hur priset har beräknats.

|

Tid för betalning

41 § Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala

vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten.

^

Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig

att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa.

Avbeställning

42 § Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har nä­

ringsidkaren rätt til l ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts
samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall

motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad

som har utförts.

Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av

kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förlus­
ter i övrig t på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller
på grund av att han på annat sä tt har inrättat sig efter uppdraget. Närings­
idkaren har dock inte rätt till sådan ersättning, om konsumentens syfte

med tjänsten har blivit förfelat på grund av att

1. föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har

berott på försummelse på konsum entens sida, eller

2. konsumenten har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av författ­

ningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständ igheter
utanför hans kontroll.

Ersättning till näringsidkaren enligt andra stycket får inte överstiga hans

förlust till f öljd av avbeställningen.

43 § Näringsidkaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersä ttning

vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid a vbeställ­
ning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som ersättning enligt

42 §.

44 § Om den avbeställda tjänsten avser arbete på en sak som har ö ver­

lämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i ha ns
besittning och konsumenten inte i rätt tid betalar vad han enlig t 42 e ller

43 § är skyldig för tjänsten eller ställer säkerhet för näringsidkarens ford­

ran på denna ersättning, får näringsidkaren fullfölja tjänsten och kräva fullt
pris för denna.

Första stycket gäller ej, om det är uppenbart att näringsidkaren vid en

sådan försäljning av saken som avses i 50 § andra stycket ändå kommer att

få betalning för sin fordran, sedan kostnaderna för försäljningen och va d

näringsidkaren har att fordra enligt 50 § första stycket har dragits av från

köpeskillingen.

1622

¬

background image

^ Konsumentens dröjsmål

§P5 1985:716

Näringsidkarens rätt att inställa arbetet

45 § Skall betalning enligt avt alet ske helt eller delvis innan tjänsten har
utförts och betalar inte konsumenten i rätt tid, får näringsidkaren inställa
arbetet till dess att konsumenten betalar. Om det följer av avtalet att
konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid

lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utföran­
det, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten lämnar sin

medverkan.

Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt möjligt

utföra arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för
konsumenten.

Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt till

ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom, om

konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans

sida.

Hävning

46 § Om konsumenten i fall som avses i 45 § inte betalar eller lämnar sin

medverkan i rätt tid och dröjsm ålet är av väsentlig betydelse för näringsid­
karen, får denne häva avtalet beträffande återstående del av tjänsten.
Detsamma gäller om näringsidkaren enligt 6 § tredje stycket har avbrutit
påböljat arbete för att få anvisningar av konsumenten och avbrottet med­

för väsentlig olägenhet för honom.

Vill näringsidkaren häva avtalet enligt första stycket skall han först

påminna konsumenten om att denne skall betala, medverka eller lämna

anvisningar samt ge konsumente n skälig tid att göra detta.

Har en påminnelse lämnats in för befordran med post eller avsänts på

annat ändamålsenligt sätt, anses påminnelse ha skett när detta gjordes.

47 § Näringsidkaren får också häva avtalet beträffande återstående del
av tjänsten, om det redan på förhand finns starka skäl att anta att konsu­

menten inte i rätt tid kommer at t betala eller lämna medverkan enligt 45 §

och att dröjsmålet blir av väsentlig b etydelse för näringsidkaren.

48 § Häver näringsidkaren avtalet, är konsumenten skyldig att betala
som om han hade avbeställt tjänsten den dag då hävningen skedde.

Näringsidkarens rätt att hålla kvar föremålet för tjänsten m. in.

49 § Avser tjänsten en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller
som av annan orsak befinner sig i hans besittning och betalar inte konsu­

menten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av uppdraget,

får näringsidkaren hålla kvar saken till dess att han har fått betalt el ler, vid
tvist om betalningen, till dess att konsumenten har ställt godtagbar säker­

het för det belopp som näringsidkare n har krävt.

50 § Näringsidkaren skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av

honom för att vårda en sak som han håller kvar enligt 49 § eller som inte

har hämtats i rätt tid. Han har rätt till skälig ersättning för vården.

1623

;/

¬

background image

SFS 1985:716

I fråga om näringsidkarens rätt att sälja en sak som han har tagit emo

att utföra arbete på finns bestämmelser i lagen (1950:104) om rätt fö^

hantverkare att sälja gods som ej avhämtats.

'

f'-

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1 986.

På regeringens vägnar

LENNART BODSTRÖM

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.