SFS 1988:1607

881607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1607

om ändring i konsumentköplagen (1973:877);

Utkom från try cket

den 3 januari 1989

utfärdad den 22 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7, 8 och 14 §§ konsumentköpla­

gen (1973:877) skall ha följande lydelse.

7

Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller i annons

eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köparens

kännedom läm nat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller an­

vändning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall varan

anses behäftad med fel. Detta gäller dock ej, om säljaren tydligt rättat
uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit be fattning

med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan vilseledande

uppgift som avses i första stycket och kan den antagas ha inverkat på
köpet, skall varan anses behäftad med fel, om säljaren åberopat uppgiften
eller, fastän han insett eller uppenbarligen bort inse att uppgiften var

vilseledande, underlåtit att tydligt rätta den.

Har säljaren underlåtit att lämna sådan information om varans beskaf­

fenhet eller användning som han enligt marknadsföringslagen (1975:1418)

har ålagts att lämna eller underlåtit att efter åläggande enligt produktsäker-

'Prop. 1988/89:23, LU13, rskr. 61.

'Senaste lydelse 1975:1419.

3541

¬

background image

\

SFS 1988:1607:

hetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation om varan, ska ll varan

anses behäftad med fel, om underlåtelsen kan antagas ha inverkat på

köpet. Detsamma gäll er, om ålägg andet har meddelats varans tillver kare

eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan, och s äljaren
har känt till eller bort känna till underlåtelsen att fullgöra åläggandet.

8 §' Säljes varan i strid mot förbud enligt 4 § marknadsföringslagen

(1975:1418) eller 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller eljest i strid

mot förbud att saluhålla vara, vilket meddelats i författning eller av myn­

dighet väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan ådrager
sig ohälsa eller drabbas av olycksfall eller för att eljest hindra användning

av vara som ej är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, skall varan anses

behäftad med fel. Detsamma gäller, om varan är så bristfällig att dess

användning medför uppenbar fara för köparens eller annans liv eller hälsa.

14 §" Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit

befattning med varan, för egen elle r säljarens räkning på varans förpack­

ning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till allmänhe­

tens eller köparens kännedom uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnat

vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning och kan
uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall han ersätta skada som därige­
nom tillfogas köparen. Motsvarande gäller, om varans tillverkare elle r
annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan, har un derlåtit att
lämna sådan information om varans beskaffenhet eller användning som

han enligt marknadsföringslagen (1975:1418) har ålagts a tt lämna eller
underlåtit att efter åläggande enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604)

lämna säkerhetsinformation om varan och underlåtelsen kan antagas ha

inverkat på köpet.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

'Senaste lydelse 1975:1419.

' Senaste lydelse 1975:1419.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.