SFS 1990:932

900932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^ v

Konsumentköplag;

SFS 1990:932

Dt kom från trycket

Utfärdad den 6 september 1990.

den 2 oktober 1990

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde
1 § Denna lag gäller köp av lösa sake r som en näringsidkare i sin yrkes­

mässiga verksamhet säljer till en konsument huvudsakligen för enskilt

ändamål.

' Prop. 1989/90:89, LU3.S. rs kr. .100.

1735

¬

background image

SFS 1990:932

Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare som avses i

första stycket, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare i

dennes yrkesmässiga verksamhet. I sådana fall svarar både näringsidkaren

och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker.

2 § Lagen gäller beställning av en vara som skall tillverkas utom när
beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet.

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara

även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den
övervägande delen av hans förpliktelse.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 § Avtalsvillkor som i jämförel se med bestämmelserna i denna lag är

till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i
lagen.

Första stycket gäller inte vid köp av byggnadsdelar, om köparen tillför­

säkras ett sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som ställs som

villkor för statlig bostadsfinansiering.

Första stycket gäller inte heller vid köp av gas, som levereras i ledning,

om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har
godkänts av konsumentverket.

Varans avlämnande

Platsen för avlämnandet

4 § Om inte annat följer av avtalet, skall varan hållas tillgänglig för
avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affarsställe.

Tiden för avlämnandet

5 § Om det inte följer av avtalet att varan skall avlämnas vid en best ämd

tidpunkt, efter anfordran eller utan uppskov, skall den avlämnas inom
skälig tid från köpet.

Har köparen inte fått kredit, är säljaren inte skyldig att lämna ut varan

förrän den betalas.

Avlämnandet

6 § Varan är avlämnad när den har kommit i kö parens besittning.

Kostnaderna lör varan

7 § Om inte annat följer av avtalet, skall säljaren svara för transportkost­

nader och andra kostnader för varan som uppkommer före avlämnandet

och som inte beror på att avlämnandet har försenats till följd av något

förhållande på köpare ns sida.

1736

¬

background image

disken för varan

SFS 1990:932

*- 8 § Om köparen bär risken for varan är han skyldig att betala varan även

om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en

händelse som i nte beror på säljaren.

Risken for varan gå r över på köparen när varan avlämnas.

Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken for

varan till dess den lämnas tillbaka.

Säljarens dröjsmål

Vad som avses med dröjsmål

9 § Dröjsmål på säl jarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller

avlämnas for sent och detta inte beror på köpa ren eller något forhållande

på hans sida.

Påföljder vid dröjsmål

10 § Vid dröjs mål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen
enligt 11 §. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt

12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skade­

stånd av säljaren enligt 14 §.

Ratt att hålla inne betalningen

11 § Köparen får hålla i nne så mycket av betalningen som fordras för att
ge honom säkerhet for hans krav på grund av dröjsmålet.

Rätt att kräva att säljaren fullgör köpet

12 § Köparen får hålla fast vid köpet och kräva att sälja ren fullgör köpet.

Säljaren är dock inte skyldig a tt fullgöra köpet, om det foreligger e tt

hinder som han inte kan ö vervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta
uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till k öparens intresse av att

säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom

rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han

väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Rätt att häva köpet

13 § Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig

betydelse för honom .

Har köparen förelagt sälja ren en bestämd tilläggstid för varans avläm­

nande och är den inte oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan
inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen

häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra

köpet inom denna tid.

1737

56-SFS m o

¬

background image

SFS 1990:932

Har köparen utan att förelägga säljaren någon tilläggstid krävt fullgö rel-

se av köpet, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en
skälig tid efter det att kravet framställdes.

Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen

efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsent­
lig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet

endast om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmål et och
säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Rätt till skadestånd

14 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom
säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder

utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen ku nde ha undvikit

eller Övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller

delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om

också den som han h ar anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsam­

ma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat

eller någon annan i tidigare säljled.

Meddelande om hävning och skadestånd

15 § Har varan avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller

kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter

det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han

häver köpet eller vill kräva skadestånd. Om köparen häver köpet, behöver
han dock inte lämna särskilt meddelande om att han dessutom vill kräva

skadestånd.

Meddelande om hävning eller skadestånd kan, i fall som avses i 1 §

andra stycket, i stället lämnas till näringsidkaren.

Fel på varan

Vad som avses med fel

16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och

förpackning stämma överens med vad som följer a v avtalet. Den skall vara

åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, användning,

förvaring och skötsel.

Om inte an nat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet

används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att

varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskil­

da ändamål och köparen har haft rimlig anledni ng att förlita sig på sälj a­

rens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom a tt lägga fram prov

1738

eller modell, och

¬

background image

/ 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning

SFS 1990:932

behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan skall anses felaktig,
1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller an dra stycket
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett

sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han

kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna

med att bli upplyst om , under förutsättning att underlåtenheten kan antas
ha inverkat på köpet elle r,

3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog

kunnat förutsätta.

17 § Även om en vara h ar sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande
allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än

köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog
har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på au ktion anses den såld i "befin tligt

skick". Vid tillämpning av första stycket skall hänsyn i så fall tas till

utropspriset.

18 § Varan är felaktig, om den

1. säljs i strid mot ett förbud

enligt 4§ marknadsföringslagen

(1975:1418) eller 6§ produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller mot ett

annat försäljningsförbud som har meddelats i författning eller av en myn­

dighet väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan drab­

bas av ohälsa eller olycksfall eller för att annars hindra användning av en
vara som in te är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, eller

2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller

hälsa.

19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana

uppgifter om v arans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat

vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på kö pet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med

sådana u ppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan
än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid

marknadsföringen av varan före köpet och som kan antas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till

eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på

ett tydligt sätt.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att lämna sådan

information om varans egenskaper eller användning som han enligt mark­

nadsföringslagen (1975: 1418) har ålagts att lämna eller underlåtit att efter

åläggande enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinfor­

mation om varan. Detsamma gäller om åläggandet har meddelats varans

tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled tagit befattning med

varan och säljaren har känt till eller borde ha känt till underlåtenheten att

1739

¬

background image

SFS 1990:932

fullgöra åläggandet. En förutsättning för att varan skall anses felaktig enligt
detta stycke är dock att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess

beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funn its vid

denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot en vara som

hålls tillgänglig för hans räkning, svarar säljaren dock inte för försämring

som in träder därefter och som beror enbart på varans egen beskaffenhet.

Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan

anses felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.

21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti

eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller
en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om

varan under den angivna tiden försämras i de t avseende som utfästelsen

omfattar.

Första stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror

på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård,

onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.

Påföljder vid fel på varan

22 § Är varan felaktig, får köparen enligt 23 — 29 §§ kräva avhjälpande,

omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva

köpet. Dessutom får han kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även
hålla inne betalningen enligt 25 §.

Reklamation

23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar

säljaren m eddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller

borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande om felet kan dock, i fa ll

som avses i 1 § andra stycket, i stället läm nas till näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa

fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos hon om.

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot

varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en

garanti eller liknande utfästelse.

24 § Utan hinder av 23 § får köparen åberopa att varan är felaktig, om

säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om

felet är sådant som avses i 18 § .

Rätt att hålla inne betalningen
25 § Köparen får hålla inne så my cket av betalningen som fordras för att

ge honom säkerhet för h ans krav på grund av att varan är felaktig.

1740

¬

background image

Avhjälpande och omleverans

SFS 1990:932

26 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar

omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för
säljaren.

Avhjälpande eller omleverans skall ske inom skälig tid efter det att

köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet for

denne.

27 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen
bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om han när köparen

reklamerar utan up pskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske

inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olä­
genhet för köparen.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet

eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn

till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvak­
ta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Rätt till prisavdrag eller hävning
28 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte

sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag som
svarar mot felet eller häva köpet enligt 29 §.

Köparen har vidare rätt till ersättning fÖr vad det kostar att avhjälpa

felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att

köparen erhåller ett prisavdrag.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på

auktion.

2? § Köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för
honom.

Skadestånd
30 § Köparen har rätt till ers ättning för den skada han lider genom att

varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en
felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen
kunde förväntas ha r äknat med vid köpet och vars följder han inte heller

skäligen kun de ha undvikit eller övervunnit.

Beror underlåtenheten att avlämna en felfri vara på någon som säljaren

har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från

skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle

vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om felet beror på en leveran­

tör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad

säljaren särskilt utf äst.

31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada
som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på ann an egendom

som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och är avsedd

^

huvudsakligen för enskilt ändamål.

•j.

¬

background image

SFS 1990:932

Skadeståndets omfattning vid säljarens dröjsmål och vid fel på varan

32 § Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfat­

tar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i

33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet.

Skadestånd enligt denna lag omfattar inte i andra fall än som avses i 31 §

ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den
sålda varan.

Säljaren och köparen kan träffa avtal om att ersättning enligt första eller

andra stycket inte skall omfatta förlust i näringsverksam het.

Prisskillnad

33 § Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp till högre pris,
omfattar skadeståndet ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen,
om täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter

det att köpet hävdes. I an nat fall o mfattar, om gängse pris för en sådan

vara som köpet avser vid tiden för hävningen överstiger priset enligt

köpet, skadeståndet denna prisskillnad.

Jämkning av skadestånd

34 § Om skyldigheten att utge skadestånd på grund av säljarens dröjsmål
eller fel på varan skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den
skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas
efter vad som är skäligt, Härvid skall även beaktas föreliggande försäkring­
ar och försäkringsmöjligheter på kö parens sida, den skadeståndsskyldiges

möjligheteratt förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständig­
heter.

Priset m. m.

Vilket pris köparen skall betala

35 § Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, skall köparen betala vad
som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid

tiden för köpet sam t omständigheterna i övrigt.

Tidpunkten tor betalningen
36 § Om tidpunkten för betalningen inte följer av avtalet skall köparen

betala när säljaren kräver det, dock inte förrän varan hålls köparen till
handa.

Avbeställning

37 § Om köparen avbeställer varan in nan den har avlämnats, har sälja­

ren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. 1 s tället har han

rätt till ersättning enligt 41 § .

1742

¬

background image

Köparens dröjsmål

SFS 1990:932

Vad som avses med dröjsmål

38 § Dröjsmål på köparens sida föreligger om priset inte betalas i rätt tid

och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida.

Påföljder vid dröjsmål
39 § Vid dröjsmål på köparens sida får säljaren hålla inne varan enligt
5 §. Han får välja mellan att kräva att köparen betalar priset eller, enligt

40§, häva kö pet. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skade­
stånd av köparen enligt 41 §.

Hävning
40 § Säljaren får häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen
utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och

är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar

inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet en­

dast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

Har varan kommit i köpare ns besittning, får säljaren häva köpet endast

om han har förbehållit sig rätt till detta eller om köparen avvisar varan.
Sedan priset i sin helhet har betalts, får säljaren inte häva köpet.

Skadestånd

41 § Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har
säljaren rätt till ersättning för

1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet

til! den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt
3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för

varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av
nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning

eller avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan
antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket.

Säljaren har inte rätt till e rsättning enligt första eller andra stycket om

köparen avb eställer en vara innan säljaren har accepterat ett anbud som
köparen har lämnat till säljaren. Säljaren har inte heller rätt till ersättning

om köparen visar att dröjsmålet eller avbeställningen beror på lag, avbrott

i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat lik­
nande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
vid köpet och vars följder han i nte heller skäligen kund e ha undvikit eller

övervunnit.

1743

¬

background image

SFS 1990:932

Gemensamma bestämmelser

Begränsning av skadan

42 § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begrän­
sa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvaran de del av

förlusten.

Verkningar av hävning och omleverans

43 § Hävs köpet, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och

köparens skyldighet att betala köpesumman.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten

lämnar tillbaka vad han har tagit em ot. Var och en får därvid hålla inne

vad han har tagit emot till dess att den andre ger ut vad han skall lämna

tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och
ränta som han kan vara skyldig att erlägga.

Om säljaren skall företa omleverans , får köparen hålla inne vad han har

tagit emot till dess att o mleverans sker.

44 § Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han

har fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av

varan.

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta från

den dag han tog emot betalningen.

Bortfall av rätt till hävning och omleverans
45 § Köparen får häva köpet eller krä va omleverans endast om han kan
lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går dock int e förlorad, om
1. varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin

egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen,

2. varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd som

har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri,

3. varan har a nvänts av köparen för förutsatt bruk innan han insåg eller

borde ha insett att det förelåg ett fel som ger honom rätt att häva köpet

eller kräva omleverans.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går inte heller förlorad, om

köparen ersätter säljaren den minskning i va rans värde som är en följd av

att varan har försämrats eller minskat.

Anspråk mot näring sidkare i tid igare säljled

46 § Om säljaren är på obestånd, har upphört med sin näringsverksam­

het eller inte kan anträffas, har köparen rätt att rikta anspråk på grund av

fel på varan mot en näringsid kare i tidigare säljled som har överlåti t varan

för vidareförsäljning.

Första stycket gäller endast i den utsträckning motsvarande anspråk på

1744

grund av felet hade kunnat göras gällande mot näringsidkaren i tidigare

¬

background image

säljled av den som för värvat va ran frå n hon om. Avtal som ins kränker

SFS 1990:932

rätten att göra anspråk gällande får dock åberopas mot köparen endast om

en sådan inskränkning med bindande verkan hade ku nnat avtalas mellan

denne och säljaren. Bristande reklamation i tidig are led är utan betydelse
för köparens rätt.

Om köparen vill rikta anspråk enligt denna paragraf mot en näringsidka­

re i tid igare säljled, kan reklamation enligt 23 § göras hos denne eller hos

säljaren. Har rekla mation inte gjorts hos näringsidkaren i tid igare säljled,

förlorar köparen sin rätt mot de nne, om han in te underrättar näringsidka­

ren om sitt ans pråk inom s kälig tid efter det att han insett eller borde ha

insett att han hade anledning att framställa anspråket.

Vissa meddelanden

47 § Har ett medde lande som köpa ren skall läm na säljaren eller någ on

annan enlig t 15, 23, 26 eller 46 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får

meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer
fram. Detsamma gäller ett sådant meddelande me d föreläggande av till -
läggstid som säljaren kan läm na köpa ren enligt 40 §.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

Genom lagen upphävs konsumentköplagen (1973:877).
1 fråga om avtal som har ingått s före ikraftt rädandet gäller äldre före­

skrifter.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTRÖM

LAILA FREI VALDS

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.