SFS 1995:456 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

SFS 1995_456 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990_932)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:456
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 och 19 §§ konsumentköplagen

(1990:932) skall ha följande lydelse.

18 § Varan är felaktig, om den

1. säljs i strid mot ett förbud enligt 6§ produktsäkerhetslagen

(1988:1604) eller 17 § marknadsföringslagen (1995:450) eller mot ett an-
nat försäljningsförbud som har meddelats i författning eller av en myndig-
het väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan drabbas
av ohälsa eller olycksfall eller för att annars hindra användning av en vara
som inte är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt eller

2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller

hälsa.

19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana

uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på köpet.

1

Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95: LU16, rskr. 1994/95:267.

749

background image

SFS 1995:456

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med

sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan
än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid
marknadsföringen av varan före köpet och som kan antas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på

ett tydligt sätt.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter åläggande

enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation om
varan eller underlåtit att lämna sådan information om varans egenskaper
eller användning som han enligt marknadsföringslagen (1995:450) har
ålagts att lämna. Detsamma gäller om åläggandet har meddelats varans
tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled tagit befattning med
varan och säljaren har känt till eller borde ha känt till underlåtenheten att
fullgöra åläggandet. En förutsättning för att varan skall anses felaktig enligt
detta stycke är dock att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

750

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.