SFS 2020:167 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

SFS2020-167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 § konsumentköplagen (1990:932)
ska ha följande lydelse.

6 § Varan är avlämnad när köparen, själv eller genom en transportör som
köparen har anlitat eller genom någon annan som handlar på köparens
vägnar, har fått varan i sin besittning.

Även om det är köparen som har anlitat transportören anses varan inte

avlämnad när den har lämnats över till transportören, om det är säljaren som
erbjudit transportalternativet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. För avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 6 § i den äldre

lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument-

rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2020:167

Publicerad
den

3 april 2020

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.