SFS 2005:62 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

050062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23, 27 och 31 §§ konsumentköpla-

gen (1990:932) skall ha följande lydelse.

23 §

2 Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar

säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller
borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två måna-
der efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I
fall som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas
till näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i

en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan,

förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller
liknande utfästelse.

27 §

3 Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans,

har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han
efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder
sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan
kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet el-

ler företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till
omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta av-
hjälpande eller omleverans från säljarens sida.

31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada som
på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som till-
hör köparen eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd
huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

1 Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161.

2 Senaste lydelse 2002:587.

3 Senaste lydelse 2002:587.

SFS 2005:62

Utkom från trycket
den 8 mars 2005

background image

2

SFS 2005:62

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.