SFS 2003:162 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

030162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konsumentköplagen

(1990:932)

dels att 22 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 21 a och 22 a §§, av

följande lydelse.

21 a § Varan har ett rättsligt fel, om tredje man har äganderätt till varan el-
ler har panträtt eller annan liknande rätt i den och det inte följer av avtalet att
köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt med-
för.

22 § Är varan felaktig enligt 16–21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26–
29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att av-
hjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd enligt 30–
32 §§. Han får även hålla inne betalningen enligt 25 §.

22 a § Har varan ett rättsligt fel enligt 21 a §, får köparen enligt 23 § första
och andra styckena samt enligt 24 och 26–29 §§ kräva avhjälpande, omleve-
rans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dess-
utom får han kräva skadestånd enligt 30–32 §§. Han får även hålla inne be-
talningen enligt 25 §.

Utan hinder av 30 § första och andra styckena har köparen rätt till ersätt-

ning enligt 32 § för den skada han lider genom ett rättsligt fel som fanns vid
köpet, om han varken kände till eller borde ha känt till felet.

Påföljder av ett rättsligt fel får även göras gällande, om tredje man påstår

att han har en sådan rätt som avses i 21 a § och det finns sannolika skäl för
påståendet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

1 Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122.

SFS 2003:162

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:162

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.