SFS 2004:458 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

040458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 19 §§ konsumentköplagen

(1990:932) skall ha följande lydelse.

18 §

2

Varan är felaktig, om den

1. säljs i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 36 §

produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17

§ marknadsföringslagen

(1995:450) eller mot ett annat försäljningsförbud som har meddelats i för-
fattning eller av en myndighet väsentligen i syfte att förebygga att den som
använder varan drabbas av ohälsa eller olycksfall eller för att annars hindra
användning av en vara som inte är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, eller

2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller

hälsa.

19 §

3

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana upp-

gifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid
marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med så-

dana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än
säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid mark-
nadsföringen av varan eller annars före köpet.

Första och andra styckena gäller inte, om säljaren visar att uppgifterna har

rättats i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte har inverkat på köpet.
Andra stycket gäller inte heller, om säljaren visar att han varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter föreläggande

enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) lämna säkerhetsinformation om va-
ran eller underlåtit att lämna sådan information om varans egenskaper eller
användning som han enligt marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att
lämna. Detsamma gäller om föreläggandet eller åläggandet har meddelats
varans tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled tagit befattning
med varan och säljaren har känt till eller borde ha känt till underlåtenheten
att fullgöra föreläggandet eller åläggandet. En förutsättning för att varan

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Senaste lydelse 1995:456.

3 Senaste lydelse 2002:587.

SFS 2004:458

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:458

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

skall anses felaktig enligt detta stycke är dock att underlåtenheten kan antas
ha inverkat på köpet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.